กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง Roadmap เพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Financial Security) จากศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ (RSP Knowledge Sharing 2024)  57

คำสำคัญ : scipark  km  การเงิน  rsp  

✨ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง Roadmap เพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Financial Security) จากศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ (RSP Knowledge Sharing 2024)✨💡
- - - - - - - - - - - - - - - -
เมื่อวันที่ 25 – 27 เมษายน 2567 กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (RSP Knowledge sharing) ในหัวข้อ “การสร้าง Roadmap เพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Financial Security) จากศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ (RSP Knowledge Sharing 2024) “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดพร้อมถอดบทเรียน และประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้างรายได้จากบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค รวมไปถึงเป็นการสร้างชุดข้อมูลที่น่าสนใจ และสามารถนำไปใช้พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง Roadmap หรือแนวทางในการหารายได้จากบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)
ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน และ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้า กปว. คณะผู้บริหารและบุคลากรเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 4 แห่ง (RSP) และคณะผู้บริหารและบุคลากรเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ 16 มหาวิทยาลัย (USP) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมบรรยายภาพรวม E-San ยุคใหม่ โดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และกิจกรรมการเสวนาทิศทางอุทยานวิทยาศาสตร์ และการสร้าง Roadmap เพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Financial Security) จากศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่
1. ดร.วัฒนจักร พุ่มวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กปว.)
2. ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ
3. ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และกิจกรรม Workshop การระดมความคิดเห็นการสร้าง Roadmap การหารายได้จากบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
⭐️ การสร้างรายได้จากบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ
⭐️ การสร้างรายได้จากบริการด้านพัฒนาธุรกิจ
⭐️ การสร้างรายได้จากบริการด้านงานออกแบบ
⭐️ การสร้างรายได้จากบริการด้านการอบรมและพัฒนาองค์ความรู้
⭐️ การสร้างรายได้จากหน่วยงานภายนอก
พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารจากการนำเสนอแผน Roadmap การหารายได้จากบริการทั้ง 5 บริการ ที่ได้วิเคราะห์และวางแผนการหารายได้จากบริการระยะ 1 - 5 ปี ในอนาคต
.
ทั้งนี้ผู้บริหาร SSIP TSU ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดย
◾ ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม
◾ อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส
รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม
◾ นางพิชญ์สินี จันทรัตน์ หัวหน้าสำนักงาน
◾ นางสาวสุกัลยา สังข์ทอง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่
◾ นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน
◾ นายอานนท์ เทพทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร

#RegionalSciencePark #RSP #MHESI #RSPRetreat2024 #RSPNorth #RSPNorthEast1 #RSPNorthEast2 #RSPSouth #อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค #กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กปว. #อว. #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #ssip 


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th