ปอว.ตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมและชมห้องปฏิบัติการวิจัยเรื่อง Green Hydrogen and Smart Home Technology  113

คำสำคัญ : CoE    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม  สป.อว.    

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น.
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้สำนักงานโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CoE)

รวมทั้งห้องปฏิบัติการวิจัย ณ อาคารคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตบางขุนเทียน) ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในสภาพจริง และรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารจาก สป.อว.ได้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคต ที่สอดคล้องกับพันธกิจและสาขาความเชี่ยวชาญของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมมาร่วมหารือกับผู้บริหาร สป.อว. มหาวิทยาลัยแกนนำและสถาบันสมาชิกของศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่เหมาะสมในวาระต่อไปโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และ ศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะผู้บริหารศูนย์ให้การต้อนรับและนำชมห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์ฯ

 

 
 
 
                ในการนี้ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ชื่นชมผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
และมีนโยบายให้นำผลงานของศูนย์ฯ ไปเผยแพร่สู่สาธารณชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานให้มากยิ่งขึ้น
โดยมอบหมายให้หน่วยงานกลางประสานเพื่อนำผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศูนย์ความเป็นเลิศอื่น ๆ
ไปเผยแพร่โดยผ่านกระบวนการที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป
 
 
 

เขียนโดย : นายอภิเดช  ไม้หนองกอย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : apidech.m@mhesi.go.th