Knowledge Capital  56

คำสำคัญ : Knowledge_Capital  Osaka  Japan  communication  design  sciencetific_communication  

Knowledge Capital 

 

          เมืองโอซาก้าถือเป็นเมืองเศรษกิจอันดับ 2 ของญี่ปุ่น เป็นรองเพียงเมืองหลวง โตเกียว และเนื่องจากสภาวะถดทอยทางเศรษฐกิจที่ทำให้ GDP ของญี่ปุ่นตกมาเป็นอันดับ 4 เป็นรองประเทศเยอรมันี

ผู้นำจึงมีวิสัยทัศน์ที่จะส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างแรงดึงดูดให้คนหนุ่มสาวกลับมายังถิ่นฐานบ้านเกิดแล้วริเริ่มกิจการของตนเอง “ตอนนี้ญี่ปุ่นมีสตาร์ทอัพน้อยกว่าสหรัฐอเมริกาและสหราช

อาณาจักรถึง 3 เท่า แม้ที่นี่จะมีสัดส่วนสตาร์ทอัพเพียง 8.5% แต่มันสามารถสร้างงานใหม่ได้เกือบ 40%” 


          ความใฝ่ฝันของเมืองโอซาก้าคือการสร้าง “ซิลิคอนวัลเลย์” ไว้ใจกลางเมือง จึงริเริ่มแผนพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสถานีโอซาก้าฝั่งเหนือ เพื่อ “ดินแดนที่เป็นเลิศที่สุดใจกลางเมือง” หนึ่งในนโยบายดังกล่าวคือ

การสร้าง “Knowledge Capital” มหาอาณาจักรความรู้ในศูนย์การค้าแกรนด์ฟรอนต์โอซาก้า (Grand Front Osaka) ด้วยพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่มหึมา 88,200 ตารางเมตร เพื่อเป็นศูนย์กลางกิจกรรมสร้างสรรค์

ความรู้ รองรับความต้องการของผู้คนที่สัญจรผ่านย่านอุเมดะ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นกว่าวันละ 2.5 ล้านคน


          Knowledge Capital เป็นพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับผู้คนที่มีความสนใจและทักษะที่แตกต่างหลากหลายมารวมตัวกัน เพื่อแบ่งปันแรงบันดาลใจและร่วมกันสร้างคุณค่าใหม่จากการผสมผสานระหว่าง

ความสร้างสรรค์ของมนุษย์กับเทคโนโลยี ดังคำภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่า “Omosiroi” ซึ่งแปลว่า “ความน่าสนใจ” และ “ความหยั่งรู้”


          การดำเนินงานของ Knowledge Capital มีการประสานความร่วมมือจากเครือข่ายองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลายแห่งทั่วโลก เช่น

Hong Kong Cyberport Management Company, Korea Creative Content Agency, Taipei Computer Association, Singapore Media Development Authority และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

ซึ่งเป็นศูนย์กลางการออกแบบนวัตกรรมของประเทศไทย


          Knowledge Capital กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จุดประกายให้ผู้คนตระหนักถึงศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์และได้สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ยังไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน

ความสำเร็จของ Knowledge Capital มิได้มาจากการทุ่มทุนมหาศาลเพื่อสร้างอาณาจักรแห่งความรู้เท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยสำคัญมาจากพลังขับเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งเรียกว่า

“นักสื่อสารความรู้” (Knowledge Communicators) พวกเขาทำงานข้ามพรมแดนความรู้ต่างๆ เพื่อวางแผน ริเริ่มกิจกรรม ส่งเสริมความร่วมมือ ให้ข้อมูลสารสนเทศ รวบรวมความเห็นผู้ใช้บริการ ให้บริการนำชม

และสื่อสารองค์ความรู้ต่างๆ อย่างมีชีวิตชีวา กว่าจะมาอยู่ ณ จุดนี้ได้ นักสื่อสารความรู้ได้รับการเคี่ยวกรำอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญหลายแขนง เช่นด้านการออกแบบการสื่อสาร (communication design)

การสื่อสารวิทยาศาสตร์ (scientific communication) การออกแบบเวิร์คช็อป และการเรียนรู้ในอนาคต


          ทุกวันนี้โอซาก้าสามารถประคับประคองเศรษฐกิจให้ยังคงอยู่แถวหน้า ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองชั้นนำลำดับที่ 19 ของโลก มี GDP ใกล้เคียงกับปารีสและลอนดอน และเป็นเมืองไม่ติดชายฝั่งทะเล

ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก


          The Lab : จุดไฮไลท์ซึ่งดึงดูดความสนใจผู้เยี่ยมชมมากที่สุด ทุกคนสามารถเข้าไปทดลองใช้งานนวัตกรรมต้นแบบ เทคโนโลยีการนำเสนอที่ทันสมัย ประกอบด้วย

Active Lab ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ จำนวน 15 แห่ง ในการจัดแสดงงานต้นแบบ และร่วมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับนวัตกรรม

เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ เพื่อทำให้นวัตกรรมจากการวิจัยเป็นที่รู้จักในวงกว้างและนำไปสู่การต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ ผู้เข้าชมทุกวัยจะได้สัมผัสประสบการณ์

ที่น่าตื่นตาตื่นใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ในบริเวณเดียวกันนี้ยังมี Active Studio พื้นที่ซึ่งเปิดให้เข้าร่วมเวิร์คช็อป การสัมมนา และทำกิจกรรมต่างๆ และ Café Lab พื้นที่ซึ่งออกแบบ

เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และส่วน Event Lab พื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมใหม่ล่าสุด งานออกแบบ หรืองานศิลปะที่มีชื่อเสียง

สามารถใช้จัดแสดงผลงานส่วนตัวขนาดย่อม ไปจนถึงนิทรรศการระดับโลก


 

          Future Life Showroom : พื้นที่สนับสนุนให้ผู้เช่าพื้นที่โชว์รูมจำนวน 21 ราย มีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์จำลองให้แก่ผู้เยี่ยมชม รวมถึงนำเสนอการค้นพบใหม่

ไลฟ์สไตล์ในอนาคต และโอกาสทางการศึกษา ที่นี่จึงมิใช่เพียงโชว์รูมเพื่อการขายสินค้าแต่ยังเป็นพื้นที่ซึ่งส่งเสริมความสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างลูกค้าและบริษัทชั้นนำ

ประกอบด้วย บริษัท Daikin Mercedes-Benz Asics Coca-Cola Subway วิทยาลัยประมงคินกิ (Kinki University Fisheries ซึ่งมุ่งเน้นนำเสนอนวัตกรรมที่เป็นจุดเด่นของ

บริษัทแก่ผู้บริโภค


          Knowledge Theater : โรงภาพยนตร์อเนกประสงค์ความจุ 381 ที่นั่ง สามารถปรับให้เหมาะสำหรับการใช้งานหลายรูปแบบ เช่นเป็นเวทีสำหรับจัดการแสดง ฉายภาพยนตร์

รวมถึงการใช้งานในเชิงธุรกิจ นับว่าเป็นจุดศูนย์รวมด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ โรงภาพยนตร์แห่งนี้เคยจัดการแสดงละครเวทีที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาแล้ว

 

           Knowledge Capital Congrés Convention Center : พื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับสถานีรถไฟฟ้า แบ่งเป็นห้องประชุม 9 ห้อง เฉพาะส่วนโถงหลักมีพื้นที่ถึง

1,700 ตารางเมตร เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถจัดงานทุกประเภท เช่นงานศิลปวัฒนธรรม การศึกษา และธุรกิจ รวมถึงการประชุมนานาชาติ

สามารถจุผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กว่า 3,000 คน
Collabo Office : พื้นที่ให้เช่าสำหรับบริษัท ศูนย์วิจัย องค์กรการศึกษาหลายแห่ง เป็นแหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญจากทุกแขนง ทั้งด้านการศึกษา สื่อ วิศวกรรมศาสตร์ และการวิจัย

พื้นที่แบ่งเป็น 52 ยูนิต เปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง 


           Collabo Office nx : เป็นพื้นที่ให้เช่าสำหรับผู้ที่ทำงานฟรีแลนซ์ มีจำนวน 42 ที่นั่ง กลุ่มเป้าหมายหลักคือนักพัฒนารุ่นใหม่และผู้นำด้านต่างๆ ในอนาคต ทั้ง 2 ส่วนนี้

เป็นมากกว่าพื้นที่สำหรับทำงานอย่างสะดวกสบาย แต่ยังเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้ทำงานเกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ร่วมกัน โดยใช้พื้นที่ของ Knowledge Salon
Knowledge Salon : ประกอบด้วยห้องโถง คาเฟ่เลาจน์ พื้นที่ทำงาน ห้องสมุด ศูนย์ธุรกิจ และห้องโปรเจกต์อีก 8 ห้อง ซึ่งให้บริการสำหรับสมาชิกเท่านั้น เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน

ทางปัญญาเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ระหว่างผู้คนที่มีความรู้ความสนใจแตกต่างกัน ทั้งนักธุรกิจ นักวิจัย นักสร้างสรรค์ และยังสนับสนุนให้สมาชิกร่วมกันสร้างสรรค์โปรเจกต์

โดยมีบริการให้คำแนะนำแก่บริษัทตามที่ต้องการ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างสมาชิก

           Knowledge Office เป็นที่ตั้งของบริษัท สถาบันวิจัย สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวม 19 แห่ง เช่น ศูนย์วิจัยสุขภาพของมหาวิทยาลัยเมืองโอซาก้า

สถาบันวิจัยด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีโอซาก้า ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยโอซาก้า VisLab

ซึ่งศึกษาเรื่องโลกเสมือนของมหาวิทยาลัยโอซาก้า หน่วยศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของบริษัทพานาโซนิค (Panasonic Corporation) สถาบันวิจัยเพื่อเมืองน่าอยู่ของบริษัทโอซาก้าแก๊ส

(Osaka Gas) และบริษัทเวชภัณฑ์เบอริงเกอร์ อิงเกลไฮม์ (Boehringer Ingelheim) จากเยอรมนี เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ใน Knowledge Capital
 


           Conference Rooms : B-Block ประกอบด้วยห้องประชุม 8 ห้อง และ C-Block ตั้งอยู่บนชั้น 8 ของอาคาร ประกอบด้วยห้องประชุม 7 ห้อง ผู้ใช้บริการสามารถจองพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม

ที่หลากหลาย เช่น สัมมนา อบรม จัดนิทรรศการ นำเสนอผลงาน หรือจัดงานปาร์ตี้


           Knowledge Capital จึงถือเป็น Ecosystem ของแหล่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความพร้อม แห่งเมืองโอซาก้า


 


เขียนโดย : นายทินกร  รสรื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : tinnakorn.r@mhesi.go.th

ดีมากเลยครับ อ่านแล้วอยากให้ในประเทศไทยมีการลงทุนด้านนนี้เยอะๆ

เขียนโดย นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ