Commissioning body สำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หมายถึงอะไร  100

คำสำคัญ : commissioningbody  Proactive  Strategicrole  scipark  

จากการที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผลบังคับใช้ในปี 2564 ซึ่งถือได้ว่ามีการกำหนดหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานของรัฐในการดำเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ไว้อย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก รวมถึง การมีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงเดียวกัน ทำให้บทบาทของ สป.อว. ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไป มีการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างและขอบเขตภารกิจ รวมถึง โอกาสในการผลักดันและขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยการปรับบทบาทของ สป.อว. ไปสู่การทำหน้าที่เป็น commissioning body ในภาพรวมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอย่างเป็นระบบและมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ 

อย่างไรก็ตามยังมีคำถามและข้อสงสัยที่ซักถามเป็นระยะว่า commissioning body แปลว่าอะไร ซึ่งความหมายของคำนี้มีที่มาที่ไปที่น่าศึกษาจึงจะมาเล่าให้ฟัง

Commissioning bodyแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า "หน่วยงานที่มอบหมาย" หรือ "หน่วยงานที่กำหนด" นั่นคือ หน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่กำหนดหรือมอบหมายให้กับคนหรือองค์กรอื่นๆ ทำงานใดๆ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่หรือโครงการที่กำหนดไว้ คำนี้มักถูกใช้ในสหราชอาณาจักร และในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะในแวดวงระบบสุขภาพแห่งชาติ หรือที่เรียกว่า “National Health Service (NHS)” ซึ่งเป็นนโยบายให้บริการรักษาพยาบาลแก่พลเมืองของสหราชอาณาจักฟรีทุกคนตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต โดยคำว่า Commissioning ถูกใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่เรียกว่า "การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์" หรือ "การวางแผนและการระดมทุน" โดยเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการด้านสุขภาพของประชากร บริการที่อาจจัดให้มีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศ การจัดสรรทรัพยากรให้กับองค์กรหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่สามารถให้บริการสุขภาพได้ และการเฝ้าติดตามบริการสุขภาพเพื่อให้แน่ใจว่าบริการเหล่านั้นบรรลุผลตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในโครงการ (Smith & Curry, 2011). โดย Woodin (2006) ได้อธิบายถึงลักษณะของ Commissioning body ในลักษณะการดำเนินงานเชิงรุกและเชิงกลยุทธ์ (Proactive and Strategic) ของ NHSCommissioning body ไว้ดังนี้“Commissioning เป็นคำที่ส่วนใหญ่จะใช้กันในบริบทของสหราชอาณาจักร และมีแนวโน้มที่จะแสดงถึงบทบาททางกลยุทธ์เชิงรุก (Proactive strategic role) ในการวางแผน การออกแบบ และการดำเนินการบริการต่างๆ ที่จำเป็น แทนที่จะเป็นบทบาทการจัดซื้อเชิงรับ (Passive purchasing role) โดย Commissioner หรือกรรมาธิการจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าควรให้บริการสุขภาพใดควรเข้าไปจัดการแทรกแซง หรือควรให้ใครเข้ามาเป็นผู้ให้บริการ และควรชำระค่าบริการเหล่านั้นด้วยวิธีหรือกระบวนการใด ซึ่งอาจทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Woodin, 2006)” โดยจะเห็นได้ว่าความหมายของ Commissioning bodyจะหมายถึงหน่วยงานที่ดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic role)ที่มีลักษณะการดำเนินงานแบบเชิงรุกหรือกำหนดล่วงหน้า (Proactive role)และกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติ (Direction guiding) รวมไปถึงการเข้าไปแทรกแซงอย่างใกล้ชิด (Intervention)เพื่อให้การดำเนินงานตามเป้าหมายไว้สัมฤทธิ์ผล ซึ่งในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้กำหนดความหมายของ Commissioning bodyว่าเป็น “หน่วยงานกำหนดทิศทางเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย” นั่งเอง


เขียนโดย : นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : tipawan@mhesi.go.th

การเป็น commissioning Body จะทำให้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดำเินไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถเป็น arm ให้กับ สป.อว. ในการสื่อสารนโยบายต่างๆ ได้อีกด้วย

เขียนโดย วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ