ผลการศึกษา บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย   42

คำสำคัญ : skill-mapping  เขตเศรษฐกิจพิเศษ    

หนึ่งในเรื่องน่าสนใจในงานสัมมนา เรื่อง บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คือ ผลการศึกษา บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย  

ศ.สุรินทร์ คำฝอย ผู้ชำาญการประจำคณะกรรมาธิการ ได้นำเสนอข้อมูลรายงานผลการศึกษาเรื่องดังกล่าวใน 2 ประเด็นคือ
1.ประเด็นการพัฒนาทุนมนุษย์ Human Cloud as assets การศึกษาของคนในอนาคตสามารถฝาก skill ไว้ใน Cloud ได้แล้วสามารถ download มาใช้เมื่อเราต้องการ โดยการที่เราเข้าไปในมหาวิทยาลัยเพื่อทำการ upgrade skill ดังนั้น skill ที่อยู่ในคนจึงเปรียบเสมือน assets ที่ประเทศจำเป็นต้องลงทุน
2.ประเด็นการลงทุนพัฒนางานวิจัย เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน SME หรือ Area based development
 
และได้นำเสนอแพลตฟอร์ม skill mapping ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยมหาวิทยาลัยออกแบบหลักสูตรทักษะแห่งอนาคตให้ตรงกับทักษะที่ต้องการแห่งอนาคต ทักษะที่ใช้งานได้จริงในแต่สาขาวิชาชีพ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ตาม 13 หมุดหมายของแผนสภาพัฒน์ฯ  ซึ่ง อว.ได้สนับสนุน สจธ.พัฒนาแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมา เปิดให้สถาบันการศึกษาใช้งานฟรี ปัจจุบัน version 2.0 เพิ่มระบบ AI เข้ามาเพื่อช่วยสนับสนุนการใช้งานสะดวกมายิ่งขึ้น 

เขียนโดย : นายวิทยา  สุวรรณสุข สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : wittaya@most.go.th