Day 2 “มากาด มาจอย ครั้งที่ 2” (Ma-Kad Ma-JOY)  69

คำสำคัญ : กระทรวงอว  MHESI  JingJaiMarketChiangMai  มากาดมาจอย  Ma-Kad-Ma-JOY  stiotopbymhesi    

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค (ปค.)
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

เข้าร่วมงาน วันที่ 2 ของการจัดแสดงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วย วทน. สู่เชิงพาณิชย์
MHESI Innovation Fair @Jingjia Market ภายใต้ธีม “มากาด มาจอย ครั้งที่ 2” (Ma-Kad Ma-JOY)
ณ จริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ (Jingjai Market Chiang Mai)

   

ในวันนี้มีกิจกรรม Workshop & Showcase (R U Ready) ดังนี้

Workshop "การผสมสารสกัดเทียนหอมจากธรรมชาติเพื่อความผ่อนคลาย"
จาก บริษัท เลิฟลี่ แพลนท์ จำกัด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

      

Showcase “ไอครีมจากผักผลไม้ของสะเมิง”
จากวิสาหกิจชุมชนสะเมิงออแกนิค จ.เชียงใหม่ โดยผู้ประกอบการภายใต้โครงการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

      

โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลงานของชุมชนที่ผ่านการพัฒนาและยกระดับด้วยองค์ความรู้ทางด้าน วทน.
ภายใต้โครงการของ กปว. อาทิ โครงการชุมชนฯ โครงการ UBI โครงการ OTOP โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการปศุสัตว์ฯ ที่กลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค ได้รวบรวมมาจัดแสดงกว่า 28 บูธ

   


เขียนโดย : น.ส.ภัทริน   เหล่าสิม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : mildme749@gmail.com