IGNITE THAILAND จากการวิเคราะห์ของ AI (Gemini ของ google)   88

คำสำคัญ : Gemini  IgniteThailand  นโยบาย  AI  

สืบเนื่องจาก Blog ที่แล้วของผม ที่ลองตัดเกรด 8 Hub จากวิสัยทัศน์ Ignite Thailand ตามระดับความเป็นไปได้ของนโยบาย แล้วผมก็นึกอยากรู้ขึ้นมาว่า เจ้า AI มันคิดยังไงกับเรื่องนี้ เลยลองให้ AI ตัดเกรดออกมาดูบ้าง ว่าจะเหมือนกันกับผมไหม ปรากฎว่า ต่างกันอยู่บ้าง แต่เกรด D เหมือนกันเด๊ะเลย และนี่คือคำตอบของ Gemini AI ของ Google ครับ

แบ่งกลุ่ม 8 Hub ตามระดับความเป็นไปได้

กลุ่มที่ 1: เป็นไปได้สูง

  • ศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub): ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินที่ดีอยู่แล้ว เพียงแค่ปรับปรุงและขยายเพิ่มเติม
  • ศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาค (Logistic Hub): ไทยมีศักยภาพสูงในด้านนี้ แต่ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม

กลุ่มที่ 2: เป็นไปได้ปานกลาง

  • ศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว (Tourism Hub): ไทยมีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยว แต่ต้องแก้ไขระเบียบที่เป็นอุปสรรค
  • ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ (Wellness & Medical Hub): ไทยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ แต่ต้องพัฒนาระบบสาธารณสุขเพิ่มเติม
  • ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub): ไทยมีศักยภาพสูงด้านการเกษตร แต่ต้องยกระดับการผลิตและขยายตลาด

กลุ่มที่ 3: เป็นไปได้ยาก

  • ศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility Hub): ไทยมีคู่แข่งมากในอุตสาหกรรมนี้
  • ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Hub): ไทยต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบุคลากรเพิ่มเติม

กลุ่มที่ 4: เป็นไปได้ยากมาก

  • ศูนย์กลางการเงิน (Financial Hub): ไทยต้องพัฒนาตลาดทุนและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

หมายเหตุ

  • การแบ่งกลุ่มนี้เป็นเพียงการคาดการณ์เบื้องต้น ความเป็นไปได้ของนโยบายแต่ละ Hub ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ มากมาย เช่น งบประมาณ การเมือง เทคโนโลยี และความร่วมมือจากภาคเอกชน
  • นโยบายบาง Hub อาจมีความเกี่ยวข้องกัน การพัฒนา Hub หนึ่งอาจส่งผลต่อ Hub อื่นๆ

สรุป

นโยบาย IGNITE THAILAND มีความท้าทายหลายประการ แต่หากสามารถดำเนินการได้สำเร็จ จะช่วยพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืน


เขียนโดย : นายสมบัติ  สมศักดิ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : sombat.s@most.go.th

AI มันฉลาดขนาดนี้เลยเหรอ วันหลังต้องให้มาทำให้พี่ดูหน่อยแล้ว

เขียนโดย นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์