IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก  86

คำสำคัญ : วิสัยทัศน์    vision    thailand    IGNITE  

IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง

ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก

เป็นแถลงวิสัยทัศน์ Thailand Vision โดย นายเศรษฐา ทวีสิน ตั้งเป้าหมาย เน้นการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน 

 

วิสัยทัศน์ที่ 1 ศูนย์กลางการท่องเที่ยว Tourism Hub

 • รัฐบาลมีแนวทางในการสร้างสรรค์ ชูจุดขาย การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น ศิลปะป้องกันตัว ผลักดันบางจังหวัดให้เป็นมรดกโลก อย่างจังหวัดน่าน
 • แก้ไขกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ เช่น เวลาเปิด-ปิด สถานประกอบการ / เปิดอิสรภาพสู่การเดินทางระดับภูมิภาค / เปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวในหลายประเทศ รวมถึงการแก้ไขภาษีสําหรับการจัดงานหรือแข่งขันต่าง ๆ

วิสัยทัศน์ที่ 2 ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพWellness & Medical Hub

 • มีแผนในการปรับปรุงระบบการบริการสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ระดับ WORLD CLASS
 • ค่าใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล ระบบสุขภาพสำหรับคนไทย 30 บาทรักษาทุกโรค ทุกที่ (นำร่องไปแล้ว 4 จังหวัด)
 • มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ เช่น การผลักดันแพทย์แผนไทย ให้ไปเปิดศูนย์ Wellness Center ในต่างประเทศ ยกระดับด้วย Certificate

วิสัยทัศน์ที่ 3 ศูนย์กลางเกษตรกรรมและอาหารAgriculture & Food Hub

 • ยกระดับการเป็นเมืองแห่งอาหารโลก เช่น เพิ่มจำนวนร้านอาหารมิชลิน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
 • ยกระดับเกษตรกรรม ส่งเสริมเกษตรกรไทย เช่น เกษตกร มีรายได้เพิ่มขึ้น 3-4 เท่าของรัฐบาลนี้ โดยการเข้าไปดูแลปัญหาภัยแล้งการบริหารจัดการน้ำ / ขยายชลประทาน  40ล้านไร่ /ลดปัญหา ฝุ่น PM 2.5/ การวิจัยพัฒนาอาหารโปรตีนสูง และระยกระดับคุณภาพอาหารทำให้ไทยกลายเป็นปัจจัย 4 ของโลกในด้านอาหารอาหาร

วิสัยทัศน์ที่ 4 ศูนย์กลางการบินAviation Hub

 • มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว เช่น การเชื่อมต่อไปยังเมืองรอง ปรับปรุงอาคาร / โดยสารให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
 • การทำงาน เช่น สายการบินปรับเปลี่ยนเส้นทาง การบินเพื่อ Transitพัฒนาระบบขนส่งที่รองรับการขนส่งสินค้าเย็น (Cold Chain) อย่างครบวงจร เพื่อเตรียมพร้อมจะเป็น Homeland /
  เป็นศูนย์กลางการบิน ศูนย์การซ่อมบำรุง

วิสัยทัศน์ที่ 5 ศูนย์กลางการขนส่งLogistic Hub

 • รัฐบาลจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มศักยภาพระบบคมนาคมทั้งในและต่างประเทศ เช่น มีแผนการขยายทางหลวง Motorway และทางหลวง เพื่อเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและเพิ่มความยืดหยุ่น
  ในการขนส่งสินค้า ขยายระบบรางให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เชื่อมต่อท่าเรือน้ำลึก และ LANDBRIDGE เชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรอันดามันอ่าวไทย
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งหมด (One Stop Service) ไม่ให้ระบบราชการ ระบบเอกสาร เป็นคอขวด

วิสัยทัศน์ที่ 6 ศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคตFuture Mobility Hub

 • เป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต no.1 ของภูมิภาค
 •  มีการวางแผนในการลงทุนโรงงานผลิต และการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี EV
 • รัฐบาลมีแผนในการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ ชิ้นส่วน Software Hardware ยางรถ ทำให้เกิดห่วงโซ่อุปทาน และ สร้าง Ecosystem ในประเทศ

วิสัยทัศน์ที่ 7 ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลDigital Economy Hub

 • มีเป้าหมายในการดึงอุตสาหกรรมดิจิทัล Digital for all Technology Innovation AI  ที่เป็นอนาคตมาขยายธุรกิจในประเทศไทย
 • มีแผนการลงทุนโดยดึงดูดสถาบันการเงินทุกรูปแบบให้มาตั้งสำนักงานในประเทศไทย สร้างย่านการเงินแบบ Wall Street ของอาเซียนและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม รัฐบาลมีแผนในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศ  เช่น โมเดล Sandbox ต้องการผ่านกองทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

 

วิสัยทัศน์ที่ 8 ศูนย์กลางทางการเงินFinancial Hub

 • รัฐบาลมีเป้าหมายในการดึงอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เป็นอนาคตมาขยายธุรกิจในประเทศไทย
 • สร้างย่านการเงิน Wall Street ของอาเซียนในประเทศไทย และพัฒนา Infrastructureรองรับระบบการเงินแห่งอนาคตขับเคลื่อนด้วย Blockchain ที่ไร้ตัวกลาง และออกกฎหมายรองรับสิทธิ Digital Asset
 • รัฐบาลจะเริ่มพัฒนาระบบการเงินเพื่อความยั่งยืน Carbon Credit Trading ตั้งศูนย์ซื้อ-ขาย Carbon Creditของภูมิภาคในประเทศไทย

 

 


เขียนโดย : นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : janejira.p@mhesi.go.th