คู่มือการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ปี 2565-2568 ฉบับปรับปรุง ปี 2566  853

คำสำคัญ : แผน  คลินิก  คู่มือ  

คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
ฉบับปรับปรุงปี 2566 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570 ที่สอดคล้องกับ “แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ววน. สู่การพัฒนาภูมิภาค 5 ภูมิภาค ประจำปี 2567-2570” ซึ่งประกอบไปด้วย 4 แพลตฟอร์มภายใต้ แนวคิด 4P(Partnership-People-Product&Service-Place) ได้แก่

แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี(Technology Consulting Service : TCS) เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ(Partnership) การพัฒนาพื้นที่และผู้ประกอบการชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพเครือข่าย (Network Capacity Building : NCB) เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง(People) ด้าน วทน.(STI Changemaker)

แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Building Community Enterprise : BCE) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าและบริการ(Product & Service) ของผู้ประกอบการชุมชน ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator : SCI) เพื่อให้ชุมชน(Place) ได้ใช้วิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปแก้ไขปัญหาชุมชน สร้างและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโครงการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ นำไปสู่การพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป


คณะผู้จัดทำ
กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

แผนปฏิบัติการขับเคลืื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ววน. ระดับภูมิภาค


 

 

บทที่ 1 แนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  [WORD] [PDF]

บทที่ 2 แพลตฟอร์มบริหารให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี Technology Consulting Service : TCS  [WORD] [PDF]

บทที่ 3 แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพเครือข่าย (Network Capacity Building : NCB)  [WORD] [PDF]

บทที่ 4 แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Building Community Enterprise : BCE)  [WORD] [PDF]

บทที่ 5 แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator : SCI) [WORD] [PDF]

บทที่ 6 องค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือในการพัฒนาโครงการ [WORD] [PDF]

บทที่ 7 เครื่องมือในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาโครงการ [WORD] [PDF]

บทที่ 8 ระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ หรือ CMO [PDF]

บทที่ 9 แนวทางการติดตาม ประเมินผลโครงการด้วย CIPPest Model [PDF

โดยมีรายละเอียดการประเมินของแต่ละแพลตฟอร์ม ดังนี้

TCS platform

NCB platform

BCE platform

SCI Plateform

บทที่ 10 แบบเสนอโครงการเบื้องต้น(Project brief) [WORD] [PDF]


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th