การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วท.) ST Platform  67

คำสำคัญ : สกสว.  เทคโนโลยี  science  technology  

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วท.) หมายถึง การดำเนินกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตและการบริการ ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และความเป็นอยู่ของสังคม โดยรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและจากต่างประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน

การพัฒนา วท. มีความแตกต่างจาก วน.(วิจัยและนวัตกรรม)
โดยมีรูปแบบการจัดสรรทุน ตามรูป

 

ยังไม่จบ..เดี่ยวมาเขียนต่อ...


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th