รู้จักธุรกิจ Startup : ช่วงการเติบโตของธุรกิจของ Startup  92

คำสำคัญ : startup  seed  growth  expansion  maturity  

ช่วงการเติบโตของธุรกิจของสตาร์ทอัพ แบ่งออกได้เป็น 5 ช่วง ดังนี้

1. ช่วงทดสอบไอเดีย (Pre-Seed)

จะเป็นช่วงที่ผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมก่อตั้งวิจัยตลาด ศึกษาความเป็นไปได้ของสินค้าและบริการ โดยอาจจะผลิตสินค้าต้นแบบ ทดลองใช้ในกลุ่มลูกค้าและขอฟีดแบคจากลูกค้าเพื่อเอามาปรับปรุงก่อนเปิดทการตลาดจริงจัง เมื่อStartupผ่านช่วงทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการจนสามารถนำสินค้าบริการออกสู่ตลาด เริ่มมีจำนวนลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงเห็นโอกาสขยายตัวทางธุรกิจ ในช่วงนี้เงินทุนส่วนตัวของผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพและเงินสนับสนุนจาก FFF (Friends Family & Fools)อาจจะไม่พอสำหรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงนี้สตาร์ทอัพจะใช้เงินทุนของตัวเองเป็นหลัก (Own Money หรือ OM) ซึ่งอาจจะมาจากเงินเก็บของตัวเอง ใช้วงเงินจากบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล อาจจะขอยืมจาก พ่อแม่ เพื่อนๆ หรือที่เรามักได้ยินว่า FFF (Friends Family & Fools) และอาจจะทดลอง Pre-sale สินค้าผ่าน Crowdfunding
เป็นต้น

2. ช่วงบ่มเพาะ (Seed) หรือช่วง Early Stage

เมื่อStartupผ่านช่วงทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการจนสามารถนำสินค้าบริการออกสู่ตลาด เริ่มมจำนวนลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงเห็นโอกาสขยายตัวทางธุรกิจ ในช่วงนี้เงินทุนส่วนตัวของผู้ก่อตั้งStartupและเงินสนับสนุนจาก FFF (Friends Family & Fools)อาจจะไม่พอสำหรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วStartupในช่วง Seed จึงต้องเริ่มระดมทุนจากภายนอก ผ่านองค์กร หน่วยงานกลุ่มนักลงทุนที่สนใจร่วมลงทุน เช่น Incubator Accelerator Early Stage VC และ Angel Investor ซึ่งอาจจะหมายถึงนักลงทุนบุคคลรายใหญ่ หรือการรวมกลุ่มนักลงทุนบุคคลรายใหญ่ รวมถึง Family Office หรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารสินทรัพย์สำหรับครอบครัวใหญ่และ Early Stage VC

3.ช่วงเติบโตอย่างรวดเร็ว (Growth)

เป็นช่วงที่Startupมีฐานลูกค้าแล้ว เริ่มมีรายได้ชัดเจน ต้องการระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายฐานลูกค้า และเร่งการเติบโตของธุรกิจมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางเข้าถึงลูกค้าและช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์และบริการ ทดลองนำบริการรุกตลาดใหม่การระดมทุนรอบนี้เรามักเรียกว่า Growth Capital โดยการระดมทุนแต่ละรอบจะตั้งชื่อเป็น Series มักจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนประเภท VC CVC กองทุน Tedfund  นักลงทุนสถาบันประเภทอื่นๆ เช่น Private Equity Firms หรือ Strategic ช่วงเติบโตอย่างรวดเร็ว (Growth) ช่วงขยายตัว (Expansion) ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น Series A Series B ซึ่งอาจจะเรียงตามตัวอักษรหรือไม่เรียงก็ได้ กลุ่มนักลงทุนที่สนใจการลงทุนในรอบนี้คือ นักลงทุน Venture Capital (VC) Corporate Venture Capital (CVC) หรืออาจจะเป็นการรวมตัวของกลุ่มนักลงทุน Angel ที่เรียกว่า Angel Syndicate เป็นต้น

4. ช่วงขยายตัว (Expansion)

คือ ช่วงที่Startupสามารถผ่านช่วงเร่งอัตราการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างมั่นคง สามารถสร้างกระแสเงินสดให้กับธุรกิจในประเทศของตัวเอง ซึ่งStartupอาจเริ่มพิจารณาการขยายตัวสู่ตลาดต่างประเทศ การระดมทุน: มักจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนประเภท VC CVC กองทุนเฮดจ์ฟัน นักลงทุนสถาบันประเภทอื่นๆ เช่น Private Equity Firms หรือ Strategic Investor ซึ่งอาจจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมองเห็นSynergy ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Investment) หรือการควบรวมกิจการ (Mergers & Acquisitions) เป็นต้น

5.ช่วงเติบโตอย่างมั่นคง (Maturity)

เป็นช่วงที่ Startup เริ่มเป็นบริษัทขนาดใหญ่และยังมีโอกาสขยายตัวทางธุรกิจ และอยู่ในอุตสาหกรรมที่ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง ในช่วงนี้บริษัทจะมีทางเลือกการระดมทุนในหลายรูปแบบ นอกจากแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากกลุ่มนักลงทุนตามที่กล่าวมาแล้ว โครงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐถือเป็นอีกแหล่งเงินทุนสำคัญสำหรับStartupอีกแหล่งหนึ่ง ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีมาตรการสนับสนุนStartupในรูปแบบการสนับสนุนที่แตกต่างกันไป เช่น การให้เงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม การงดเว้นภาษีสำหรับนักลงทุนที่ร่วมลงทุนในStartupโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับStartupระยะเริ่มต้นเป็นต้น การระดมทุนสามารถทำได้ทั้งการควบรวมกิจการ (Mergers & Acquisitions)การเสนอขายหุ้นสู่สาธารณะ (Initial Public Offeringหรือ IPO) เป็นต้น

ข้อมูลจาก SET BOOK : STARTUP FUNDRAISING โลกการระดมทุนสตาร์ทอัพ


เขียนโดย : ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : sumonrat.r@mhesi.go.th

แต่ละระยะของการเติบโต ต้องใช้องค์ความรู้ และปัจจัยหลายด้าน กว่าจะสำเร็จไปแต่ละขั้น แต่พอประสบผลสำเร็จเราจะมีความภาคภูมิใจที่สามารถดำเนินธุรกิจได้ ขอเป็นกำลังใจให้ startup และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืน

เขียนโดย น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู