STI Mindset : การเพิ่มศักยภาพครูมัธยมศึกษาตอนต้น  47

คำสำคัญ : STI  Mindset  โครงงาน  

กิจกรรมดี ๆ ที่สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ ดำเนินการ

โครงการเพิ่มศักยภาพครูมัธยมศึกษาตอนต้น ในการบ่มเพาะ Science Technology and Innovation Mindset (STI Mindset)ให้กับนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาและสอดแทรกวิธีการที่ครูมัธยมศึกษาตอนต้นใช้บ่มเพาะ STI Mindset ให้กับนักเรียน สร้างแนวทางให้ครูพัฒนานักเรียนให้มีความคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาบนฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ครูและนักเรียนร่วมกันทำงานเป็นทีม และเป็นแนวทางให้ครูเขียนโครงร่างในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเข้าประกวดและนำเสนอในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2566

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพครูมัธยมศึกษาตอนต้น

 

กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หลังผ่านการประกวดแล้วมี 9 ทีม ผ่านเข้ารอบเพื่อนำเสนอผลงานและประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566


เขียนโดย : น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : duenpen.a@mhsri.go.th