รู้จัก สวทช. และ 5 ศูนย์วิจัยแห่งชาติ  174

คำสำคัญ : อว.  หน่วยงานในสังกัด  สวทช.  พว.  Service  บริการ    

รู้จัก สวทช. และ 5 ศูนย์วิจัยแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : สวทช. , พว.
(National Science and Technology Development Agency : NSTDA)
 
     สวทช. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เพื่อเป็นหน่วยงานที่บริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) มีภารกิจหลัก คือ การทำวิจัยและสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยพัฒนาประเทศ โดย สวทช. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ผ่านกลไกต่างๆ อาทิ การร่วมวิจัย การรับจ้างวิจัย การให้คำปรึกษา และการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรม การสร้างและการเข้าถึงคลังข้อมูลผลงานวิจัย การช่วยจัดหาข้อมูลวิชาการที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญต่างๆ ไว้รองรับ
     สวทช. ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกัน โดยมีศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี หรือ ทีเอ็มซี (TMC) และ 5 ศูนย์วิจัยแห่งชาติ คือ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค (BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค (NECTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค (MTEC) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ นาโนเทค (NANOTEC) และ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ หรือ เอ็นเทค (ENTEC)
 
1. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
    National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
 
     มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สนับสนุนและผลักดันให้มีการนำองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมไทยในสาขาอาหารและเกษตร ยาและเวชภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม
 
     บริการของ BIOTEC
     
     Contact : BIOTEC ฝ่ายพัฒนาธุรกิจชีวภาพ โทร: 02 564 6700 ต่อ 3309, 3391, 3392 Email: bbd@biotec.or.th Website : www.biotec.or.th
 
2. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
    National Metal and Materials Technology Center (MTEC)
     มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่าง ๆ สร้างและพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ สาขาวัสดุศาสตร์ในด้านต่างๆ ให้บริการทั้งในลักษณะของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงคุณสมบัติ ปรับปรุงกระบวนการผลิตในรูปแบบบริการและความเชี่ยวชาญของ MTEC
 
     บริการของ MTEC
     
     Contact : MTEC งานประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม โทร: 02 564 6500 ต่อ 4782-4789 Email: BDD-IBL@mtec.or.th Website : www.mtec.or.th
 
3. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
    National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
 
     มุ่งพัฒนางานด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เปรียบเสมือน “เครื่องจักรสำคัญในการสร้างฐานรากทางเทคโนโลยีให้ประเทศ” รวมถึงเตรียมความพร้อมงานวิจัยเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยร่วมกับพันธมิตรผลักดันให้เกิดระบบนิเวศน์ของการใช้เทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มาก ที่ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เสมือนกับการเป็นสาธารณูปโภคที่ส่งให้ประชาชนทุกคนในบ้าน
 
     บริการของ NECTEC

     Contact : NECTEC โทร: 02 564 6900 Email: info@nectec.or.th Website : www.nectec.or.th

4. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
    National Nanotechnology Center (NANOTEC)

    มุ่งพัฒนางานด้านนาโนเทคโนโลยี สร้าง สนับสนุน และส่งเสริม ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในประเทศให้มีความพร้อมในการรับข่าวสารข้อมูลนาโนเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

    บริการของ NANOTEC

     

     Contact : NANOTEC งานพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม โทร: 02 564 7100 ต่อ 6567, 6625 Email: bitt-ind@nanotec.or.th Website : www.nanotec.or.th

5. ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
    National Energy Technology Center (ENTEC)

    มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานของประเทศ เป็นศูนย์รวมการบูรณการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน ของประเทศและนานาชาติ รวมทั้งเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่มุ่งเน้นการต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และขยายผลต่อยอดไปสู่การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม 

    บริการของ ENTEC
     - 
การวิจัยและพัฒนา
     - การพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี
     - การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุ

      Contact : ENTEC  โทร: 02 564 6500 Email: info@entec.or.th Website : www.entec.or.th

     นอกจากศูนย์วิจัยทั้ง 5 ศูนย์แล้ว ยังมีหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการเทคโนโลยีและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปสู่การใช้งานจริงในสถานประกอบการและในระดับพื้นที่ ได้แก่ 

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
Technology and Management Center (TMC)
 
 
     เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และนำการวิจัยมาสู่อุตสาหกรรมเพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจ
     • อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SMEs
     • อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
     • สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของภาคเอกชนสู่อุตสาหกรรมใหม่
     Contact : TMC ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์  โทร: 02 564 7000  Email: brc@nstda.or.th Facebook : ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.
 
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
Agricultural Technology and Innovation Management Institute : AIMI
 
     ดำเนินงานให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร (One Stop Service) ภายใต้การทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิด “การปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยี และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจชีวภาพ” โดยนำผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตรสู่การใช้งานจริงในพื้นที่ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง พัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรและชุมชนให้ก้าวทันเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและชุมชน
     บริการของ AIMI
• ให้บริการความรู้และข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร
• วินิจฉัยปัญหา ให้คำปรึกษาและเสาะหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
• จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
• ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด
• เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสร้างเกษตรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการด้านการเกษตร
• สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกร/ชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน

     Contact :  โทร: 02 564 8000, 096 996 4100  Email: aimi@nstda.or.th  Website : www.nstda.or.th/aimi

การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ สวทช.

     สวทช. สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และช่วยแก้ปัญหา (Solution Provider) ให้กับผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านบริการต่างๆ มากมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่จะช่วยให้ผลประกอบการดีขึ้น จนเกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะยาว และนำไปสู่การทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
     ซึ่งสามารถสรุปบริการในแต่ละด้าน และระดับของธุรกิจที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ได้ดังนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 564 7000 | Call Center 02 564 8000 
Email : brc@nstda.or.th  Website : www.nstda.or.th  Facebook : NSTDA - สวทช.   Line : @NSTDA


เขียนโดย : น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : kamonwan.s@mhesi.go.th

เพิ่งรู้ว่า สวทช. มี ENTEC ด้วย เกือบตกขบวนแน่ะ

เขียนโดย ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี

ตั้งขึ้นหลังสุด เมื่อปี 2563 ค่ะ

เขียนโดย น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ