ข้อเสนออุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน  106

คำสำคัญ : sec  ระนอง  scipark  อุทยาน  

ข้อเสนออุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน ในการประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน อว. ในพื้นที่ SEC จ.ระนอง


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th

เป็นพื้นที่ที่ยังสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกมากเลยครับ ทรัพยากรก็ครบ แหล่งท่องเที่ยวก็มี อากาศก็ดี 
ววน. สามารถลงไปช่วยยกระดับได้ครับ

เขียนโดย นายชาญวิทย์  ตรีเดช