Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้ระดับโลก เปลี่ยนคุณค่าสู่มูลค่าด้วย ”ท้องถิ่นศึกษา”  90

คำสำคัญ : พะเยา  มรกดโลก  learning  

ยูเนสโก ยกย่อง จ.พะเยา เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ระดับโลก (Phayao Learning City) ของยูเนสโก (UNESCO Global Network of Learning Cities) จุดกระแสสร้างโมเดลระบบการพัฒนาเมืองวิถีใหม่ “ตรงตามมาตรฐานระดับสากล” เพื่อขานรับแนวคิด กลไกการบริหารจัดการเมืองเติบโตอย่างยั่งยืน
ด้วยการใช้หลัก “องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความร่วมมือระดับพื้นที่เป็นตัวกลาง” ในการขับเคลื่อนพัฒนาความสุข และสร้างรายได้ให้คนพะเยา ตรงตามหลักเกณฑ์จนได้รับรองจาก “องค์การยูเนสโก” เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (UNESCO Global Network of Learning Cities) ปี 2565

อ่านเพิ่มเติม...


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th

การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ควรจะต้องนำแบบอย่างของมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยสวนดุดิต ที่ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาพื้นที่แหล่งการเรียนรู้ ภายในจังหวัดซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนา 

เขียนโดย นายอรินทร์ศักดิ์  รัตนะวงษ์

ใช่ครับต้องมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมสูงมาก คนร่วมทำต้องอยู่ด้วยกันนานๆๆ

เขียนโดย นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ

อยากทราบว่าในปัจจุบัน Learning City ในประเทศไทย มีกี่เมืองแล้วครับ

เขียนโดย ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี