กิจกรรม การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ  102

คำสำคัญ : กปว.  เครื่องจักร  เทคโนโลยี  อุตสาหกรรม  ชุมชน  

กิจกรรม การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

ดำเนินการภายใต้ผลผลิตส่งเสริมการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ธท.) กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)

ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศรับข้อเสนอโครงการการพัฒนาเครื่องจักร ทั้งระดับอุตสาหกรรมและระดับชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม และช่องทางการรับข้อเสนอโครงการ Click!! https://createc.mhesi.go.th/node/1918


เขียนโดย : น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : kamonwan.s@mhesi.go.th