นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการคูปองวิทย์โอทอปต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง(คตป.)  181

คำสำคัญ : otop  

ข้อมูลการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของโครงการคูปองวิทย์โอทอป ประจำปี 2566 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง อว. 

เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการคูปองวิทย์โอทอป ตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน ซึ่งทาง คตป. มีความสนใจโครงการนี้ และเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาสินค้าชุมชน แต่ก็มีประเด็นที่ท่านอยากให้พิจารณาทำข้อมูลเพิ่ม เช่น งบประมาณที่ลงไปยัง ผปก. คิดเป็นเท่าไหร่ของงบประมาณทั้งหมด


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th