เทิด ด้วย ทำ ร.๙ กับกาบริหารจัดการน้ำ  74

คำสำคัญ : น้ำ  ชุมชน  

พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ควรอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนต้องศึกษา เรียนรู้และนำไปปฎิบัติ


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th