โครงการ NGT - LBS  142

คำสำคัญ : ngt  lbs  ส่งออก  ธุรกิจ  

โครงการนักรบส่งออก New Genaration Trader : NGT เป็นโครงการร่วมกันระหว่าง สป.อว. กับผู้ส่งออกภาคเอกชน ที่ต้องการนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการทำธุรกิจส่งออก มาส่งต่อให้กับน้อง ๆ นักศึกษาและบัณฑิตที่มีความฝันอยากเป็นผู้ส่งออกมืออาชีพ

ข้อเสนอโครงการนักรับส่งออก ปั 2565

โครงการนักธุรกิจท้องถิ่น Local Business Startup เป็นความร่วมมือระหว่าง สป.อว. และนักธุรกิจภาคเอกชน ที่ต้องการนำความรู้ในการทำธุรกิจ และการตลาดออนไลน์ มาเสริมเขี้ยวเล็บให้กับน้อง ๆ ให้มี Skill เพิ่มมากขึ้น สามารถนำสินค้าและบริการในชุมชนไปสู่การทำตลาดในรูปแบบใหม่ๆ เช่น LineMyshop TikTok

ข้อเสนอโครงการนักธุรกิจท้องถิ่น ปี 2565


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th