โมเดลการประเมิน CIPPiest Model  127

คำสำคัญ : cipp  ประเมิน  

CIPPiest เป็นเครื่องมือในการประเมินโครงการที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และมีความเป็นสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายประเภทโครงการ


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th