"RSP Knowledge Sharing -- Financial Security"  18

คำสำคัญ : RSP  KnowledgeSharing  FinancialSecurity  Scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  

✨กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง Roadmap เพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Financial Security) จากศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์  (RSP Knowledge Sharing 2024)✨

          เมื่อวันที่ 25 – 27 เมษายน 2567 กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (RSP Knowledge sharing) ในหัวข้อ “การสร้าง Roadmap เพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Financial Security) จากศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์  (RSP Knowledge Sharing 2024) “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดพร้อมถอดบทเรียน และประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้างรายได้จากบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค รวมไปถึงเป็นการสร้างชุดข้อมูลที่น่าสนใจ และสามารถนำไปใช้พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง Roadmap หรือแนวทางในการหารายได้จากบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

          ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน และ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กปว. คณะผู้บริหารและบุคลากรเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 4 แห่ง (RSP) และคณะผู้บริหารและบุคลากรเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย 16 แห่ง (USP) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

          นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมบรรยายภาพรวม E-San ยุคใหม่ โดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และกิจกรรมการเสวนาทิศทางอุทยานวิทยาศาสตร์ และการสร้าง Roadmap เพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Financial Security) จากศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

1. ดร.วัฒนจักร พุ่มวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)

2. ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ

3. ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

4. ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

5. ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

           โดยในส่วนของกิจกรรม Workshop การระดมความคิดเห็นการสร้าง Roadmap การหารายได้จากบริการอุทยานวิทยาศาสตร์นั้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางการหารายได้เพิ่มจากบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามประเภทบริการ ได้แก่ 

⭐️การสร้างรายได้จากบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ

⭐️การสร้างรายได้จากบริการด้านพัฒนาธุรกิจ

⭐️การสร้างรายได้จากบริการด้านงานออกแบบ

⭐️การสร้างรายได้จากบริการด้านการอบรมและพัฒนาองค์ความรู้

⭐️การสร้างรายได้จากหน่วยงานภายนอก

              จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการนำเสนอแผน Roadmap การหารายได้จากบริการทั้ง 5 บริการ ที่ได้วิเคราะห์และวางแผนการหารายได้จากบริการระยะ 1 - 5 ปี ในอนาคต พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ต่อไป


เขียนโดย : น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : jinnipa.p@mhesi.go.th