หารือเตรียมยกระดับการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคด้วยระบบนิเวศนวัตกรรม  34

คำสำคัญ : RSP  Scipark  

🤝กปว. ผสานกำลัง 44 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศประชุมหารือเตรียมยกระดับการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคด้วยระบบนิเวศนวัตกรรม

          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงวิพากษ์ผลการดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากลไกการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแบบองค์รวม (Holistic RSP Platforms Restructuring Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสานขีดความสามารถความเชี่ยวชาญและโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละภูมิภาค พร้อมสร้างความเข้มแข็งมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแบบองค์รวมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผอ.กปว.) กล่าวเปิดการประชุม พร้อมนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของ กปว. โดยมี นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กปว. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

        ในการนี้ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ได้ให้เกียรติกล่าวแนะนำโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากลไกการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแบบองค์รวม (Holistic RSP Platforms Restructuring Design) และ ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ รองประธานคณะทำงานขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการการศึกษาและกำหนดกลยุทธ์การสร้างความตระหนักและส่งเสริมภาพลักษณ์อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้ง 4 ภูมิภาค พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน


เขียนโดย : น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : jinnipa.p@mhesi.go.th