โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอนาคต  134

คำสำคัญ : NGT  LBS  

จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

 1. โครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader: NGT) รุ่นที่ 3
  • วัตถุประสงค์โครงการ
   • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และทักษะในการเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
   • เพื่อสร้างนักส่งออกสินค้ารุ่นใหม่
  • รายละเอียดผู้เข้าร่วมโครงการ
   • เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้วไม่เกิน 5ปี
   • รวมทีมให้ได้สมาชิกทีมละ 3 คน ที่ประกอบด้วย
    • คนที่ 1 มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
    • คนที่ 2 มีความรู้หรือทักษะพื้นฐานด้านการทำธุรกิจ
    • คนที่ 3 มีความรู้หรือทักษะด้านไอที
   • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมอบรมภาคทฤษฎี เป็นระยะเวลา 6 เดือนและภาคปฏิบัติ เป็นระยะเวลา 6 เดือน จากทีมวิทยากร
 2. โครงการพัฒนานักธุรกิจท้องถิ่น (Local Business Startups : LBS)
  • วัตถุประสงค์โครงการ
   • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และทักษะในการทำธุรกิจออนไลน์
   • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมอบรมการทำธุรกิจออนไลน์จากทีมวิทยากร
  • รายละเอียดผู้เข้าร่วมโครงการ
   • เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้วไม่เกิน 3 ปี
   • รวมทีมให้ได้สมาชิกทีมละ 2คน ที่มีพื้นฐานด้านการถ่ายรูป ตัดต่อวีดีโอ หรือการขายของออนไลน์
   • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องทีมต้องมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการพัฒนาด้วย วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ที่พร้อมจะนำมาทำธุรกิจออนไลน์
   • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมอบรมการทำธุรกิจออนไลน์จากทีมวิทยากร
 3. โครงการใหม่ (New project)
  • วัตถุประสงค์โครงการ
   • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ
   • เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และลดปัญหาการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่
  • รายละเอียดผู้เข้าร่วมโครงการ
   • เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในชั้นปีต่างๆ
   • รวมทีมให้ได้สมาชิกจากหลากหลายสาขาวิชา

เนื้อหาที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

 • AppSheet: No-code App Development
 • AI Journey
 • Prompt Engineer
 • Social listening โดยใช้ Mandala
 • BMC (Value proposition, Subscription model)
 • โครงการGroom Grant Growth หนุนปั้นธุรกิจนวัตกรรม ของ NIA
 • โครงการ From Gen Z to be CEO ของกระทรวงพาณิชย์
 • เป้าหมายของแหล่งเงินทุนแต่ละแห่งของ อว.
 • Education disruptions, Entrepreneurship, Subscription competency

เขียนโดย : น.ส.วรลักษณ์  เจริญพร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : som.woralak@gmail.com