การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจังหวัด ประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2567   37

คำสำคัญ : สกลนคร  อว  ส่วนหน้า  คณะทำงาน  ปค  อีสาน  

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจังหวัด ประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผอ.กปว. และเจ้าหน้าที่ กปว. ได้เข้าร่วมประชุมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจังหวัด ประจำจังหวัดสกลนคร และเยี่ยมชมกลุ่มผ้าพื้นเมืองหมักมูลควาย อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งการประชุมคณะทำงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของปี 2567 โดยมีคณะทำงานจาก 3 มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
นำทีมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งเป็น อว.ส่วนหน้าจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งเป็นเจ้าภาพในเรื่องสถานที่ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีสรุปผลการประชุม ดังนี้

1. การทบทวนคำสั่งคณะทำงานฯ โดยให้มีคำสั่งของ อว. ส่วนหน้า ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยในพื้นที่ คณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีคำสั่งจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน คณะทำงานประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด ทั้งนี้ให้เพิ่มนางสาววิลาวรรณ งอยผาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สป.อว. เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม

2. ผลการดำเนินงาน อว. ส่วนหน้า สรุปได้ดังนี้
    2.1 โครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ข้อมูลคนจน 15,390 คน
    2.2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) จำนวน 64 ตำบล 1,280 อัตรา
    2.3 โครงการสกลนครโมเดล พัฒนาเกษตรกรฐานรากให้มีรายได้และความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน โมเดลต้นแบบ
    2.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อบรรจุในแผนและขับเคลื่อนร่วมกับจังหวัด งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบส่วนท้องถิ่นร่วมกับ อบจ. และ อปท.
          1) การยกระดับผลผลิตผลไม้และพัฒนาแหล่งอาหารปลอดภัยดัวยนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ด้วยระบบสูบส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และการปรับปรุงดิน ด้วย                     นวัตกรรมดินมีชีวิต แบบสกลนครโมเดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
          2) โครงการยกระดับสู่กลุ่มสนุกโมเดลและขยายผลเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบสกลนครโมเดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต                             เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
          3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรทำนาข้าวแบบใช้น้ำน้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร
         4) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเสน่ห์อารยธรรมและวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ แห่งเมือง 3 ธรรม 3 วิถี จังหวัดกลุ่มสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
        5) โครงการจัดทำทะเบียนข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่หนองหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
       6) การเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนอาหารไก่ไข่ด้วย หนอนแมลงวันลาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
       7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร
       8) การตลาดสินค้าออนไลน์ และ Content marketing มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.5 ดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี UBI อุทยานวิทยาศาสตร์ AIC ศูนย์ความเป็นเลิศ ซึ่งได้รับงบประมาณจากจังหวัดในการดำเนินการ
     1) งบยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและพัฒนาเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วงเงิน 1.63 ล้านบาท
     2) งบยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลุ่ม 2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตและการตลาดของกลุ่มสนุก งบประมาณ 1.8 ล้านบาท
2.6 การร่วมทำข้อตกลง MOU ความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชา ร่วมกับ สสจ. ระยะเวลา 3 ปี
2.7 จัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากกัญชา การให้ความรู้และแสดงผลิตภัณฑ์
2.8 โครงการงบ พ.ร.ก. เงินกู้ แผนงานยกระดับมาตรฐานผ้าย้อมครามและแผนงาน E-san Gastronomy


3. ประเด็นการขับเคลื่อนงานด้าน อววน. เพื่อพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยการบูรณาการขับเคลื่อนความร่วมมือของ 3 มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อพัฒนาเกษตรกรฐานรากให้มีรายได้และความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน ตามแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ในการพัฒนา โค ข้าว เม่า คราม โดยพิจารณาจากโครงการส่งเสริม พัฒนา กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเม่าและผู้ประกอบการจังหวัดสกลนครแบบครบวงจร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (แผน กกร.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
 

 


เขียนโดย : น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : wilawan.n@most.go.th