Kansai University Center for Innovation & Creativity (KU-CIC)  69

คำสำคัญ : Kansai-University  Startup  Open_innovation  Cultivating_entrepreneurship  

 

Kansai University หรือมหาวิทยาลัยคันไซเป็น 1 ใน 4 มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังในภูมิภาค
คันไซ ซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งครบรอบ 137 ปี มีจุดเด่นเรื่องระบบการศึกษาและระบบดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ที่ดี โดยมีคักคุไซบุ (国際部) เป็นหน่วยงานที่คอยดูแลนักศึกษา แลกเปลี่ยน บุคลากรจากคักคุไซบุ
จะเข้ามาให้คำแนะนำการจดทะเบียนเรียน การใช้ชีวิต ตลอดจนให้คำปรึกษา แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ตั้งแต่วันเข้าปฐมนิเทศจนถึงวันจบการศึกษา ด้วยการจัดระบบที่ปรึกษาคอยดูแลตลอดขั้นการศึกษา

สำหรับในมหาวิทยาลัยคันไซมีหน่วยงานที่น่าสนใจคือหน่วยงานขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยคือ Kansai University Center for Innovation & Creativity (KU-CIC):

หน่วยงานนี้เพิ่งก่อตั้งเมื่อปี 2016 ซึ่งปัจจุบันมีการบ่มเพาะธุรกิจในลักษณะของ startups อยู่ 6 บริษัท โดยเป็นการบ่มเพาะจากงานวิจัยขั้นสูงหรือ Deep Technology ทั้งหมด

ด้วยการดำเนินการในการถ่ายทอดองคความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ผู้ประกอบการ อาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัย

 

สำหรับการสร้างนวัตกรรมของสถาบันมีการวางรูปแบบการดำเนินงานของ Innovation hub ของ Kansai University Center for Innovation & Creativity

มี Model ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของสถาบันเพื่อสร้างนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยขยายผลสู่นวัตกรรมในภูมิภาคคันไซ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
1. Startup support
2. Open innovation (supporting research)
3. Cultivating entrepreneurship

โดยมีงบประมาณสนับสนุนมาจากทั้งมหาวิทยาลัยเองและจากรัฐบาลกลาง โดยเป็นการสนับสนุน ด้านองค์ความรู้ให้กับในการดำเนินธุรกิจให้กับภาคเอกชน

โดยบริษัทเองด้วยไม่ว่าจะเป็นจากการขายผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี และยังอาจได้รับการสนับสนุนในรูปแบบความร่วมมือกับบริษัทเอกชน เทคโนโลยีที่ให้

การสนับสนุนเฉพาะพิเศษ ประกอบไปด้วย ซึ่งมีจุดเน้นไปที่เทคโนโลยีขั้นสูงเฉพาะด้านเช่น biotechnology ในการสนับสนุนด้านการตรวจวิเคราะห์และ

การผลิตผลิตภัณฑ์ของ Startup โดยควรร่วมมือกับบริษัท เทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญด้วย engineering metallurgical 3D printing ซึ่งผลิตได้ทั้งชิ้นส่วน

ทางวิศวกรรมโยธาที่ล้ำสมัย และการทำชิ้นส่วนโครงสร้างของมนุษย์จากการขึ้นรูป polymer ชนิดกับโลหะ เพื่อเป็นวัสดุทางการแพทย์ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ

ความยืดหยุ่นของโครงสร้างก่อนการนำไปใช้พร้อมทั้งมีทดสอบคุณสมบัติของวัสดุและการรับรองมาตรฐานภายในสถาบัน ส่วนอีกหนึ่งเทคโนโลยีคือการใช้ plasma

ในการเปลี่ยนโครงสร้างของโลหะ เช่น อลูมิเนียมออกไซด์ให้มีลักษณะเหมือนอัญมณี แล้วนำมาขึ้นรูป เป็นของใช้และเครื่องประดับต่างๆ ที่มีราคา นอกจากกิจกรรม

ที่กล่าวมาแล้วมี่นี่ก็ยังมี co-working space ให้ผู้สนใจได้เข้ามาใช้พื้นที่อีกด้วย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ในภูมิภาคคันไซเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ที่มีขนาดเมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่น คือเมืองโอซากา ที่มีเศรษฐกิจเป็นรองแค่ เมืองหลวงโตเกียวเท่านั้น


เขียนโดย : นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : -