มาทำความรู้จัก งบการเงิน กันค่ะ   57

คำสำคัญ : การเงิน  ความรู้ทั่วไป  ลงทุน  

มาทำความรู้จัก งบการเงินกันค่ะ

ก่อนลงทุนเรามาทำความรู้จัก งบการเงิน เบื้องต้นกันก่อนนะคะ

งบการเงิน คือ รายงานผลประกอบการของบริษัท ซึ่งจัดขึ้นตามวิธีการทางบัญชีรายงานกิจกรรมต่าง ๆ

การดูงบก็เหมือนการตรวจสุขภาพธุรกิจนั้นเอง ซึ่งเราควรตรวจดูสม่ำเสมอทุกไตรมาสกันนะคะ

.

.

มาเริ่มจากงบแรกกันเลย

.

.

1 งบดุล (หรืองบแสดงฐานะการเงิน) บอกความมั่งคั่ง มั่นคง ฐานะของกิจการ

สินทรัพย์ = หนี้สิน+ส่วนของผู้ถือหุ้น

เราดูว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆ  จาก กำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง หนี้สินไม่ควรมากเกินไป โดยเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบี้ย

สินทรัพย์หมุนเวียน = สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 ปี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน = ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยเร็ว ซึ่งมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี

หนี้สินหมุนเวียน = หนี้สินที่ต้องชำระคืนภายใน 1 ปี

หนี้สินไม่หมุนเวียน = หนี้สินระยะยาวกำหนดระยะเวลาในการชำระนานกว่า 1 ปี หรือยังไม่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี

 

2 งบกำไรขาดทุนบอกความสามารถในการดำเนินงาน

รายได้ - รายจ่าย = กำไรหรือขาดทุน

มีกำไรหลายระดับ เช่น กำไรขั้นต้น, กำไรจากการดำเนินงาน, กำไรก่อนภาษี,กำไร (ขาดทุน) สุทธิ, กำไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ

เราควร ดู กำไรขั้นต้นและการรักษาอัตราอัตรากำไรขั้นต้น ไม่ผันผวน แสดงถึงความสามารถในการแข่งขันของกิจการในการส่งผ่านต้นทุนของสินค้า
ไปยังผู้ซื้อ

กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ บอกถึงความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

 

3 งบกระแสเงินสดบอกสภาพคล่องของกิจการ เงินที่ได้มาและใช้ไป

มีรายได้ แต่ถ้าไม่ได้เป็นเงินสดเข้ามา กิจการก็จะแย่เพราะอาจมีการบันทึกกำไร/ขาดทุน โดยไม่ได้มีเงินสดเข้า/ออกจริง 

จึงต้องมีงบนี้ เช่น ลูกค้าซื้อสินค้า แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน และกิจกรรมย่อยของงบนี้ที่น่ารู้จัก

ได้แก่ กิจกรรมดำเนินงาน คือการรับเงินสดจาก เช่น ดอกเบี้ยรับ รับจากลูกหนี้

กิจกรรมลงทุน เช่น เงินสดรับ/จ่าย จากการขายเงินลงทุน

กิจกรรมการจัดหาเงิน การกู้ยืมจากนักลงทุน การกู้ยืมเงินจากธนาคาร

 

แหล่งที่มา :
https://stock2morrow.com/webboard/1/e23cd042-5d6d-4288-a1c1-f999c78bada8

https://knowledge.bualuang.co.th/knowledge-base/financial-indicator/

https://www.facebook.com/moneydiary.co


เขียนโดย : นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : janejira.p@mhesi.go.th