มุมมองการพัฒนาตาม 8 วิสัยทัศน์ จุดพลังศักยภาพประเทศไทยเป็นที่ 1 ในภูมิภาค  49

คำสำคัญ : ignite  thailand  วิสัยทัศน์  

มุมมองการพัฒนาตาม 8 วิสัยทัศน์ จุดพลังศักยภาพประเทศไทยเป็นที่ 1 ในภูมิภาค

     จากวิสัยทัศน์ นายกรัฐมนตรี ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก กำหนดเป้าหมาย 8 ศูนย์กลาง นั้น ผู้เขียนมองว่า มีความเป็นไปได้ในทุกด้าน ไม่ยากแต่ไม่ง่ายนัก แต่อย่างน้อยเป็นทิศทางสำหรับภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนทั่วไป สามารถมองเห็นทิศทางการพัฒนาของรัฐบาลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และหน่วยงานสามารถนำไปวางแผนงานสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นทิศทางการพัฒนาที่มองร่วมกัน

     หากพิจารณาจากศักยภาพของประเทศไทยซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านอาหาร ด้านการท่องเที่ยว และ การแพทย์และสุขภาพ นั้น จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถผลักดันและดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลมีการส่งเสริมอย่างชัดเจนมาโดยตลอด รวมทั้งถูกระบุอยู่ในแผนพัฒนาชาติ ในทุกระดับแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของภาคเอกชน มีความพร้อมสนับสนุนและขานรับกันอย่างดีมาโดยตลอด

     ในประเด็นของการท่องเที่ยวสามารถทำได้แน่นอน แต่รายละเอียดแผนงานต่าง ๆ ที่หลายฝ่ายจะเติมเข้าไปนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญ เดิมทีอาจจะเน้นปริมาณนักท่องเที่ยว แต่ขณะนี้ต้องเสริมนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น รวมทั้งต้องคำนึงถึงวิถีชีวิตที่ยังคงจำเป็นที่จะคงความเป็นวิถีเดิม ไม่ให้เกิดการขยับหรือเปลี่ยนไปจากวัฒนธรรมเดิมให้มากนัก

ในประเด็นศูนย์กลางด้านอาหาร ประเทศไทยมีความพร้อมในด้านนี้มากพอสมควร ตามที่ได้ทราบกันมาโดยตลอดว่า ประเทศไทยเรา “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” มีเพียงพอที่จะบริโภคในประเทศ และทำให้คนในประเทศพึ่งพาอาศัยกันได้ แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตทางด้านการเกษตร อาหาร และยกระดับด้วยนวัตกรรมมากพอสมควร เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตลาดโลกให้ความสนใจและสร้างรายได้ให้ประเทศ ซึ่งทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความสามารถและความพร้อมของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยน และยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดด้วย ซึ่งอาจจะทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปไม่มาก ก็น้อย

เช่นเดียวกับ ความเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งประเทศไทยนั้น อุดมสมบูรณ์ ด้วยพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด และ มีตำรับโบราณที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย จนกระทั่งในปัจจุบันสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดใหม่ ๆ โดยการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยมาร่วมในการผลิต รวมทั้งวิวัฒนาการด้านการแพทย์ในไทยที่มีการพัฒนานำการแพทย์แผนโบราณมาประยุกต์ร่วมกับการแพทย์สมัยใหม่ ซึ่งทำให้เกิดเป็นความน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและเกิดเป็นธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจด้านนี้ให้เข้มแข็งขึ้น แต่ส่วนหนึ่งที่ยังมองว่า อาจจะต้องเสริมคือ ปริมาณ และคุณภาพของบุคลากรด้านการแพทย์ในปัจจุบันซึ่งน่าจะมีความจำเป็นอันดับต้น ๆ ในการเร่งพัฒนากำลังคนด้านนี้ หากจะต้องไปสู่ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านนี้จริง ๆ ในอนาคต

                สำหรับอีก 5 วิสัยทัศน์ นั้น ผู้เขียนมองว่า รัฐบาลคงต้องวางแผนและใช้เวลาอีกมาก เพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ของประเทศไทย สำหรับรองรับการพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางเหล่านั้น ....ซึ่งมองว่าไม่ยาก แต่ไม่ง่ายนัก...


เขียนโดย : น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : rachanis.s@mhesi.go.th