บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  55

คำสำคัญ : ระเบียงเศรษฐกิจ  กำลังคน    อว.  

จากการนำเสนอ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดย นายบุญชัย ฉัตรประเทืองกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในงานสัมมนา “บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. ชี้ให้เห็นจุดเน้นที่เป็นบทบาทภารกิจของ อว.


เขียนโดย : ดาวริน   สุขเกษม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : daorin.s@mhesi.go.th