บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย  65

คำสำคัญ : บทบาท  สถาบันอุดมศึกษา  เขตเศรษฐกิจพิเศษ    

บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย

สถาบันอุดมศึกษา ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากำลังคนที่จะช่วยในการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จึงจำเป็นจะต้องมุ่งเน้นการส่งเสริม/สนับสนุน เพื่อนำสถาบันอุดมศึกษาพัฒนากำลังคน และสร้างหรือเพิ่มทักษะอาชีพ โดยนำเป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นโจทย์ใหญ่ โดยเน้นการพัฒนาคนนอกสถาบันศึกษาหรือคนที่ไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก ที่จะส่งผลให้มีงานและรายได้ที่มั่นคงเลี้ยงตนเองได้ รวมถึงเศรษฐกิจพิเศษที่เกิดขึ้นจะต้องมีอุตสาหกรรมของคนไทยและคนในพื้นที่ที่จะเข้าไปทำงาน มีนวัตกรรมที่ตอบสนองอาชีพในท้องถิ่น และคนทั้งใน/นอกพื้นที่สามารถทำงานในพื้นที่บ้านเกิดได้ โดยให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น think tank สร้างองค์ความรู้ในพื้นที่ทั้งหมด พัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยช่วยให้คนในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

บทบาทสถาบันอุดมศึกษา ต่อ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

-         การพัฒนาแรงงาน

-         การสนับสนุนผู้ประกอบการ

-         การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (อว. /ก.มหาดไทย)

-         การปรับปรุงหลักสูตรของ อว. (โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ /โครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

1.      พัฒนาทุนมนุษย์ Human Cloud as assets

-   จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน

-   การเรียนรู้แบบ Immersive Education (AI & Metaverse)

-   รู้ทักษะ /พัฒนาหลักสูตร / สร้างงาน/อาชีพ

-   Education Sand Boxการบูรณาการผลิตและพัฒนากำลังคนสรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

2.      พัฒนางานวิจัย เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน SME / Area Based development

-   การนำข้อมูลนักวิจัยในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายสนับสนุนทรัพยากรในการผลิตกำลังคนของประเทศ

-   ยกระดับกองทุน บพท. งบบูรณาการกลุ่มจังหวัด /อว. / มท.

-   กลไก บพค. ในการพัฒนา R&D ให้กับ SME

-   ใช้กลไก Offset Policy สนับสนุน SME ในการพัฒนา R&Dและอุตสาหกรรมไทย

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

1)     เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 แห่ง ประกอบด้วย ตาก เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา นราธิวาส

2)     ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้นนโยบาย BCG และ Thailand 4.0ก้าวสู่การพัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน

เพื่อเป็นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ การเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในพื้นที่และพื้นที่เศรษฐกิจอื่นๆ ทั้งของไทยและประเทศในภูมิภาค

ประกอบด้วย

1.    ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง) Creative LANNA อุตสาหกรรมสร้างสรรค์/ดิจิทัล/ท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/เกษตรและอาหาร

2.    ภาคตะออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย) Bio-economy อุตสาหกรรมชีวภาพ /เกษตรและอาหาร

3.    ภาคกลาง(อยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี) Agro & High Tech Industry Green & Hermitage Tourism อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร/เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

4.    ภาคใต้(ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช) Western Gateway Bio-industry & High value Argo Ind. Wellness & Local Tourisms อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร /ชีวภาพ/ท่องเที่ยว และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ


เขียนโดย : น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : pronthip.p@mhesi.go.th