IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นที่หนึ่ง  80

คำสำคัญ : IGNITE  ศักยภาพ  ประเทศไทย  

IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นที่หนึ่ง โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

มุ่งเน้น จุดพลังศักยภาพของประเทศไทย ให้เป็นที่ 1 ในภูมิภาค ทั้ง 8 ด้าน

1) เป็นที่ 1 การท่องเที่ยว

4 มาตรการยกระดับการท่องเที่ยว

- เมืองทุกเมืองคือเมืองท่องเที่ยว ยกระดับ Soft Power (ทุกจังหวัดทั้งเมืองหลัก เมืองรอง)

- เทศกาลระดับโลกสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม (งานเทศกาล งานคอนเสิร์ต งานศิลปะ งานแสดงสินค้าตลอดทั้งปี)

- เที่ยวไทยไปได้ทั่วภูมิภาค (ONE VISA FREE YOUR DESTINATION)

- แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว (การเปิดปิด/ปรับเวลาขายเครื่องดื่ม)

2) เป็นที่ 1 ทางการแพทย์และสุขภาพ

          - 3 เหตุผล ที่ทำให้ประเทศไทยเป็นเลิศทางการแพทย์มีชื่อเสียงระดับโลก (สถานพยาบาลระดับ world class/บุคลากรมีความสามารถเป็นที่ยอมรับ /ค่าใช้จ่ายสมเหตุสมผล)

          - ผลักดันการแพทย์แผนไทย นวดแผนไทย สปาแผนไทยสมุนไพรไปสู่เวทีโลก

3) เป็นที่ 1 ทางเกษตรกรรมและอาหาร

          - ประเทศไทย = เกษตรกรรม (วัตถุดิบดี เข้าถึงได้ตลอดปี อาหารไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก อาหารไทย อร่อยติดอันดับโลก)

          - ยกระดับส่งเสริมเกษตรกรไทย (ขยายแหล่งชลประทาน 40 ล้านไร่ /บริหารจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง/ ดูแลการเพาะปลูก /ลดผลกระทบทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5)

          - สนับสนุน เพิ่มการผลิต “ปริมาณ”อาหาร และโภชนาการที่เลี้ยงคนทั้งโลก อาหารแบบดั้งเดิม / อาหารแห่งอนาคต / อาหารฮาลาส  / อาหารเสริมวิตามิน

4) เป็นที่ 1 ทางกลางการบิน

          - ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางคมมาคม และขนส่ง

          - ศักยภาพสนามบินพร้อมจะขยายเป็น hub ให้สายการบินทั้งไทยและต่างชาติสามารถเข้ามาสร้าง homebase ในประเทศไทย

           - เปลี่ยนให้ไทยเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงของภูมิภาค เพิ่มศักยภาพการบริการ สร้างระบบขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ปรับปรุงอาคารโดยสารให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ขยายโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด เป็นจุดแวะพักได้นานขึ้น ยกระดับการบริการภาคพื้น เชื่อมต่อไปยังเมืองรองประเทศรอบข้าง

5) เป็นที่ 1 ทางการขนส่ง

          - เพิ่มศักยภาพระบบคมนาคมอื่นๆใน และนอกประเทศ เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจกระจายความเจริญจากเมืองใหญ่สู่เมืองเล็ก (ขยายถนนหลักถนนรอง ในปี 2050 /ขยายระบบราง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศในปี 2030 /เชื่อมต่อท่าเรือน้ำลึก)

6) เป็นที่ 1 การผลิตยานยนต์แห่งอนาคต

          - เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้รถ EV มากขึ้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้เกิดห่วงโซ่อุปทาน เป็น ECOSYSTEM ในประเทศ (แบตเตอรี่ /ชิ้นส่วน /Software /Hardware /ยางรถ /สถานีชาร์จ /Recycle)    

7) เป็นที่ 1 เศรษฐกิจดิจิทัล

          - การลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทั้งด้านบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต (DIGITAL ECONOMY) และมีกองทุนเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ กองทุน Matching Fund เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ Startup

8) เป็นที่ 1 ทางการเงิน

          - เป้าหมายอุตสาหกรรมทั้งหมดจะเติบโตขึ้นได้ ให้มีความแข็งแกร่งทางระบบการเงิน

- การเงินแห่งอนาคต Digital Asset ใช้ระบบ Blockchain เป็นโครงสร้างพื้นฐาน แปลงสินทรัพย์เป็นรูปแบบ Digital Asset เข้าถึงระบบการเงินที่มีต้นทุนต่ำทำธุรกรรมได้รวดเร็วขึ้น

- Carbon Credit เทรนด์ใหม่ของสิ่งแวดล้อมมลพิษ และปัญหาโลกร้อน และประเทศไทยสามารถผลิต Carbon Credit ได้อย่างมหาศาล และการตั้งศูนย์ซื้อ-ขาย Carbon Credit ของภูมิภาคในประเทศไทย

ทั้งหมดที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าว เป็นมุมมอง แนวทางที่วางแผนในการพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นที่ 1 ในทุกด้าน ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ และประชาชนทุกคน


เขียนโดย : น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : pronthip.p@mhesi.go.th