“IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง”  77

คำสำคัญ : ศักยภาพประเทศไทย  IGNITETHAILAND    

“IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง”

โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

นายเศรษฐา ทวีสิน ได้ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision หัวข้อ ‘IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง’ กับศักยภาพ 8 ด้าน เพื่อให้ประเทศไทยจะก้าวไปเป็นที่ 1 ของภูมิภาค

1. ด้านการท่องเที่ยวโดยประเทศไทยมีองค์ประกอบที่จะช่วยยกระดับการท่องเที่ยวซึ่งจุดแข็งของประเทศไทย ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต เป็นจุดขาย โดยมีมาตรการช่วยยกระดับการท่องเที่ยว ดังนี้

1.1 ยกระดับ Soft Powerเพื่อชูจุดขายเป็นเสน่ห์ของประเทศไทย เช่น มวยไทย คอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลก

1.2 อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ปลดล็อกทุกข้อจำกัด ข้อกังวลของการท่องเที่ยว ผ่านการเปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวในหลายประเทศ

  • รัฐบาลจะแก้ไขกฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคการท่องเที่ยว เช่น เวลาเปิดปิดของสถานบริการการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2. ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพผลักดันอุตสาหกรรมสาธารณสุข ให้เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรของโลก ด้วยเพราะระบบการรักษาพยาบาลของประเทศไทยมีชื่อเสียงระดับโลก ราคาที่เหมาะสม Service Mindที่ดี เป็นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และยกระดับจาก 30 บาท รักษาทุกโรค ไปเป็น 30 บาทรักษาทุกที่

3. ศูนย์กลางเกษตรกรรมและอาหารรัฐบาลจะยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตร ทำให้ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ในกระเป๋าต้องมีตัง” ไทยมีวัตถุดิบที่ดี มีอาหารที่โดดเด่น ดูแลการเพาะปลูกไปพร้อม ๆ กับสนับสนุนสินค้าเกษตรทั้งประเทศไปสู่ตลาดโลก

4. ศูนย์กลางการบินกระจายผู้โดยสารไปที่ต่างๆ รัฐบาลมีแผนจะพัฒนาสนามบินให้รองรับการ Transit ของสายการบิน มีสนามบิน ทั้งเมืองหลัก เมืองรอง พัฒนาดอนเมืองเป็นสนามบินที่ 2

5. ศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาค กระจายความเจริญจากเมืองใหญ่สู่เมืองเล็ก ปรับปรุงสนามบินทั้งระบบ ขยายถนนทั้งถนนหลัก ถนนรอง พัฒนารถไฟรางคู่ เปิดตัวเป็นศูนย์กลางคมนาคมของอาเซียน เชื่อมจีน ยุโรป และเป็นศูนย์กลางขนส่งผ่าน Land Bridge

6. ศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคตรัฐบาลตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต ได้หารือพูดคุยกับบริษัทยานยนต์ไปมากกว่า 10 ราย และมีการตอบรับจะลงทุนในประเทศไทยแล้ว โดยรัฐบาลจึงมีแผนจะส่งเสริมอุตสาหกรรมรถ EV ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

7.ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลตั้งเป้าดึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคต Digital for all Technology Innovation AI ให้มาขยายธุรกิจในประเทศไทย การวิจัยและนำ AI มาใช้งานในประเทศไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

8. ศูนย์กลางทางการเงินตั้งเป้าจะเปลี่ยนให้ไทยเป็น Financial Center of Southeast Asia ขับเคลื่อนโดยระบบการเงินที่แข็งแกร่ง ดึงสถาบันการเงินระดับโลกเข้ามาลงทุน ขับเคลื่อนด้วย Blockchain

 

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=56n9WcPuu1c


เขียนโดย : น.ส.ณัฎฐพัชร์  ธรรมทักษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : nattapat.t@mhesi.go.th