เช็กก่อนซื้อ ก็ช่วยโลกได้   66

คำสำคัญ : ฉลาก  Green    

ปัจจุบันภาวะโลกรวนเป็นวิกฤตใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเราสามารถเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยโลกได้ เช่น การเลือกซื้อสินค้าที่มี “ฉลากรักษ์โลกหรือฉลากสิ่งแวดล้อม” ที่บ่งบอกถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคทราบและเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ Blog นี้จะพาทุกท่านรู้จักกับ 5 ฉลากรักษ์โลกที่นิยมในประเทศไทย

สัญลักษณ์ FSC (Forest Stewardship Council)เป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล โดยเราจะพบสัญลักษณ์ FSC บนพัสดุหรือกล่องกระดาษ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากล่องนี้มีมาตรฐานที่ได้มาตรฐานสดับสากล เพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจว่ามาจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ มีการปลูกต้นไม้ทดแทนไม้ที่นำไปใช้ในการผลิตและแปรรูป

ฉลากสีเขียว (Green Label)เป็นฉลากของประเทศไทย เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อสารให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้าเป็นสินค้าที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ และการทิ้งทำลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่มีการรับรอง

ฉลาก Carbon Reduction หรือฉลากลดคาร์บอน เป็นฉลากที่มีกระบวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ต่ำ  สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิต การใช้งาน รวมถึงการจัดการกับผลิตภัณฑ์หลังใช้

สัญลักษณ์ Green Industryสัญลักษณ์ที่รับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นจากนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยสินค้าที่มีสัญลักษณ์นี้ เช่น ไม้ฝา ไม้อัด ฉนวนกันความร้อน หรืออุปกรณ์ต่อเติมตกแต่งต่างๆ เป็นต้น

ฉลากรีไซเคิล สัญลักษณ์ที่เริ่มโดยโดยประเทศสหรัฐอเมริกาปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) มักจะพบในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ทั้งกระดาษ พลาสติก รวมถึงโลหะ

ผู้บริโภคที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์รักษ์โลกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลก ก็สามารถสังเกตสัญลักษณ์สิ่งแวดล้อมหรือสัญลักษณ์รักษ์โลกก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รักษ์โลก อาจดูเป็นเรื่องเล็กในการจะช่วยโลกใบนี้ แต่ก็เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายและช่วยโลกได้ในระยะยาวเช่นกัน แค่เช็กให้ชัวร์ก่อนซื้อ

ที่มา: Facebook: เรียนรู้รักษ์ป่าน่าน


เขียนโดย : น.ส.สัณหพร   ฝาชัยภูมิ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : sanhaporn.ph@ku.th

เป็นข้อมูลที่ดีมากค่ะ โดยส่วนตัวเวลาซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะชอบสังเกตและถ้าเลือกได้จะพยายามเลือกสินค้าที่มีฉลากรักษ์โลกหรือฉลากสิ่งแวดล้อมกำกับอยู่แล้ว ทำให้ทราบและสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า อย่างเช่นน้ำมันยี่ห้อหนึ่ง ชือคล้ายอัญมณีสีเขียว ซึ่งที่บ้านใช้เป็นประจำก็จะมีฉลากลดคาร์บอนติดอยู่ และคิดว่าเราควรจะส่งเสริมผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตที่มีความใส่ใจและรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยน่าจะเป็นผลให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคท่านอื่น ๆ เกิดความตื่นตัวและหันมาใส่ใจในประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งนอกจากฉลากที่เจ้าของบล็อคนำเสนอ ในประเทศไทยของเรายังมีฉลากอื่น ๆ เช่น ฉลากตะกร้าเขียว ซึ่งเป็นฉลากที่รับรองสินค้าว่าได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การขนส่ง กำจัดของเสีย บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน

ทั้งนี้ หากสนใจศึกษารายละเอียดหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์หรือข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ http://gp.pcd.go.th/home

เขียนโดย จตุรพร  วิศนุนาถนคร