แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 - 2570   384

คำสำคัญ : คลินิก  แผนปฏิบัติการ  VC    oneroute  อว.ส่วนหน้า  

บทสรุปผู้บริหาร การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 - 2570
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย อว. ได้แก่ ได้แก่ เครือข่าย อว.ส่วนหน้า เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator: UBI) และศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence: CoE) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำ "แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 - 2570" ซึ่งการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว สอดคล้องกับ

- นโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่หรือระดับจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตร์ 2563 - 2570
- แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570
- สรุปสาระสำคัญแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570
- แผนงาน และ PMU หลักที่รับผิดชอบของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- แผนปฏิบัติการด้านการชับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 - 2570
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565

รวมทั้งสอดคล้องโครงสร้างการทำงานของ กปว. ภายใต้โมเดลเส้นทางเดียว (One Route Cooperative Model) 

การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570 มีการเนินการโดยการจัดประชุมระดมสมองผ่านกลไกเครือข่ายต่างๆ ของ อว. 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 - 2570 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ววน. ในระดับภูมิภาค จำนวน 5 ภาค (VC 5 ภาค)

 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว สป.อว. จึงได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สป.อว. และ สถาบันการศึกษา ภายใต้ชื่อ "การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาจังหวัด"

โดยมีรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ลงนามในบันทึกดังกล่าว ดังนี้
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10 มหาวิทยาลัยบูรพา
11 มหาวิทยาลัยพะเยา
12 มหาวิทยาลัยมหิดล
13 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16 มหาวิทยาลัยศิลปากร
17 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
19 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
21 มหาวิทยาลัยนครพนม
22 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
23 มหาวิทยาลัยนเรศวร
24 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

47 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
69 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
70 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
71 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
72 วิทยาลัยชุมชนตราด
73 วิทยาลัยชุมชนพังงา
74 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
75 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
76 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
77 วิทยาลัยชุมชนยโสธร
78 วิทยาลัยชุมชนระนอง
79 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
80 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
81 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

ไฟล์ MOU ระหว่าง สป.อว. กับ มหาวิทยาลัย

ไฟล์ MOU ระหว่าง สป.อว. กับ วชช.


เขียนโดย : น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : duenpen.a@mhsri.go.th