วิสัยทัศน์ "IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง"  103

คำสำคัญ : วิสัยทัศน์  vision  thailand  

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ประกาศวิสัยทัศน์ "IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง" มุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ครอบคลุม 8 ด้าน ประกอบด้วย

วิสัยทัศน์ที่ 1.ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
วิสัยทัศน์ที่ 2.ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ
วิสัยทัศน์ที่ 3.ศูนย์กลางเกษตรกรรมและอาหาร
วิสัยทัศน์ที่ 4.ศูนย์กลางการบิน
วิสัยทัศน์ที่ 5.ศูนย์กลางการขนส่ง
วิสัยทัศน์ที่ 6.ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต
วิสัยทัศน์ที่ 7.ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล
วิสัยทัศน์ที่ 8.ศูนย์กลางการเงิน

นายกเปิดเผยว่า รัฐบาลตั้งเป้าประเทศไทยจะก้าวไปเป็นที่ 1 ของภูมิภาค ด้วยข้อได้เปรียบของประเทศไทยทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว ภูมิอากาศที่อบอุ่นตลอดปี โครงสร้างที่พร้อมต่อยอด และที่สำคัญ คือ ศักยภาพของคนไทย ทั้งนี้ พื้นฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ นายกฯ เผยว่า การเป็นศูนย์กลางต่าง ๆ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคน เป้าหมายความเจริญทางเศรษฐกิจ จะต้องมาพร้อมกับการพัฒนาพื้นฐานทางสังคมด้วย ได้แก่ e-Government,ศักดิ์ศรี และความเท่าเทียม, Soft Power, ความมั่นคงทางพลังงาน, การศึกษา และ ความปลอดภัย และความมั่นคง


เขียนโดย : นางสาวเพ็ญพิชชา  คงแทน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : penpitcha.k@mhesi.go.th