Social Enterprise Incubation Platform  65

คำสำคัญ : se  social  สังคม  ธุรกิจ  

SE หรื อกิจการเพิ่สังคม หรือ วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นกระบวนการดำเนินธุรกิจรูปแบบหนึ่ง ที่กำัลงมาแรงในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นผลกำไรอย่างเดียว แต่มีการดูภาคสังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวคิดการทำธุรกิจแบบยั่งยืน ในเมืองไทยมีการพัฒนาธุรกิจ SE ค่อยข้างน้อย เนื่องจากป็นเรื่องใหม่ และยาก อีกทั้งการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐก็ยังไม่มาก ทาง สอวช.  จึงได้ริเริ่มโครงากร Social Enterprise Incubation Platform ขึ้น เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนการสร้าง SE ให้เพิ่มมากขึ้น

ท่านใดสนใจเข้าไปอ่านได้ที่


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th

จริงๆ ในวง SE มีการอบรมออนไลน์อยู่นะคะ หนูไม่แน่ใจว่าได้ฟันดิ้งจาก สอวช หรือ SET ด้วยมั้ยค่ะ

 

https://se.school/courses

เขียนโดย น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข

การทำ se ก็ต้องมีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน ซึ่งก็สามารถนำ BMC มาใช้ในการวางโมเดลธุรกิจได้

เขียนโดย นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ