โรงงานผลิตรถยนต์ BMW ในประเทศไทย  106

คำสำคัญ : BMW  โรงงาน  หุ่นยนต์  เทคโนโลยี    

BMW (Bayerische Motoren Werke / Bavarian Motor Work) มีโรงงานการผลิตทั่วโลกทั้งหมด 30 โรงงาน โดยในโซนเอเชียมีทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย และไทย โดยเฉพาะประเทศไทยมีการผลิตทั้งประเภทรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ ซึ่งรถยนต์มีการผลิตทั้งหมด 9 รุ่น ได้แก่ BMW Series 2, Series 3, Series 5, Series 7, X1, X3, X5, X6 และ X7 ผลิต ณ โรงงานบีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จังหวัดระยอง 

ประเทศไทยเป็นโรงงานแห่งเดียวที่ผลิตทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ และมีกำลังการผลิต 24,760 คันต่อปี แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการผลิตที่มีเทคโนโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยเฉพาะ "หุ่นยนต์" ที่นำเข้ามาในระบบโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ BMW ที่ใช้หุ่นยนต์ในการทำงานเป็นหลัก หุ่นยนต์มีทั้งหมด 20 ตัว มีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งหุ่นยนต์หนึ่งตัวมีประสิทธิภาพการทำงานได้หลากหลาย และที่สำคัญเป็นฝีมือพนักงานคนไทยที่ดำเนินการเขียนโปรแกรมเพื่อให้สามารถควบคุมหุ่นยนต์ในการทำงาน

ภายในโรงงานการผลิต จะมีการแบ่งการผลิตเป็น 3 โซน ประกอบด้วย
1. BG Line (Body Group Line) เป็นสถานีการเชื่อมชิ้นส่วนมารวมกันให้เป็นพื้นหรือฐานของห้องผู้โดยสาร 
2. KG Line เป็นการเชื่อมด้านข้างของตัวถังที่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ โครงสร้างชั้นใน กลาง นอก ที่ผ่านการผลิตมาจากโซน BG ซึ่งโซนนี้ใช้ระยะเวลาในการผลิตที่นาน 
3. MF Line (Metal Finish Line) เป็นการประกอบฝากระโปรงและประตูกับตัวถัง รวมถึงการตรวจสอบระยะห่างและแนวระนาบผ่าน โดยใช้ทักษะการทำงานของพนักงานเป็นหลัก 

หลักการทำงานของพนักงาน มีการนำหลัก 4 Eyes Principle มาใช้งานเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน คือการควบคุมภายในที่กำหนดให้ทุก ๆ ขั้นตอนต้องได้รับการตรวจซ้ำโดยบุคคลที่สอง ซึ่งพนักงานต้องตรวจสอบสินค้าทุกกระบวนการผลิต เพื่อง่ายต่อการแก้ไขทันที 

ทั้งนี้โรงงานผลิต BMW ยังมีสหภาพแรงงานที่เข้ามาช่วยกำหนดสวัสดิการของพนักงานให้ดีขึ้น พนักงานมีสิทธิในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ตามนโยบายที่ว่า "เชื่อว่าถ้าพนักงานมีความสุข รถที่ถูกประกอบก็จะมีคุณภาพที่ดีด้วย" 

ทั้งนี้  BMW ประกาศยุติการผลิตรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ในประเทศเยอรมนีอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 (และย้ายฐานการผลิตรถน้ำมันไปไว้ในประเทศอื่น) การประกาศครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ BMW ในการมุ่งสู่อนาคตของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 
เหตุผลหลักที่ BMW ยกเลิกการผลิตรถน้ำมัน
- เพื่อลดมลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับรถ EV
- เพื่อก้าวทันคู่แข่งในตลาด EV
 

อ้างอิงแหล่งข้อมูลจาก
https://www.youtube.com/watch?v=eiwNXZ3wvIs&t=351s


เขียนโดย : จิรวัฒน์  วงษ์สมาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : jirawat@hotmail.com