วิเคราะห์ส่งออกข้าวไทย ปี 2567  72

คำสำคัญ : ข้าวไทย  BCG  

สถานการณ์ การส่งออกข้าวไทย ปี 2567 ข้าวไทยน่าจะส่งออกได้เป็นอันดับ 2 รองจากประเทศเวียดนาม โดยการวิเคราะห์จาก ราคา อัตราแลกเปลี่ยน พันธุ์ข้าว ผลผลิตต่อไร่ ระยะเวลาเก็บเกี่ยว ระบบชลทาน และ สายเดินเรือ

ที่มา: ข่าว TNN 16 Live วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567


เขียนโดย : ดาวริน   สุขเกษม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : daorin.s@mhesi.go.th