สรุปผลการเข้าร่วมโครงการมหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก”   57