ใครมีบินในประเทศต้องรู้ หลักเกณฑ์ใหม่ในการขึ้นเครื่องบิน เริ่มใช้ 16 ม.ค. 67 สะดวกสบายมากกว่าเดิม เพิ่มเติมคือหลักฐานดิจิทัล  73

คำสำคัญ : การท่องเที่ยว    

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT แจงหลักเกณฑ์ใหม่ บัตรผ่านขึ้นเครื่อง – เอกสารยืนยันตัวตน ที่ใช้เดินทางทางอากาศภายในประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ลดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร

 

โดยบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) รูปแบบใดบ้างที่ยอมรับได้
1) Boarding Pass ที่สายการบินออกให้ ณ จุดเคาน์เตอร์เช็กอิน
2) Boarding Pass ที่ผู้โดยสารพิมพ์ด้วยตนเองจากตู้เช็กอินอัตโนมัติ (Self Check-in Kiosk)
3) ไฟล์ PDF ในโทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่สายการบินจัดส่งให้ผู้โดยสาร
4) E-Boarding Pass ที่แสดงผ่าน Mobile Application ของสายการบิน หรือ Application Wallet หรือ E-mail ที่ส่งโดยสายการบินเท่านั้น

ข้อควรระวังคือ! Boarding Pass ที่เป็นรูปถ่ายหรือรูปภาพบันทึกหน้าจอ (Capture) จากโทรศัพท์ ไม่สามารถใช้เป็นบัตรผ่านขึ้นเครื่องได้ 


 
เอกสารยืนยันตัวตน ที่ใช้ร่วมกับบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) สำหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทย (อายุมากกว่า หรือ เท่ากับ 7 ปี)
1) บัตรประชาชนฉบับจริง หรือ สำเนาบัตรประชาชนที่ได้รับการรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
2) หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง หรือ เอกสารแทนหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้ หรือ
3) ใบอนุญาตขับขี่รถฉบับจริง หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ และสามเณรฉบับจริง บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง
 
เอกสารยืนยันตัวตน ที่ใช้ร่วมกับบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) สำหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทย (อายุน้อยกว่า 7 ปี)
1) สูติบัตรฉบับจริง หรือ สำเนาข้อมูลสูติบัตรที่ได้รับการรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือ
 2) หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง หรือ เอกสารแทนหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้ หรือ
3) ทะเบียนบ้านฉบับจริง หรือ สำเนาข้อมูลทะเบียนบ้านที่ได้รับการรับรอง หรือ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือ
4) หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ และสามเณรฉบับจริง บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง

 

เอกสารยืนยันตัวตนของผู้โดยสารที่แสดงทางแอปพลิเคชัน อาทิ

 (1) บัตรประชาชนดิจิทัล ทะเบียนบ้านดิจิทัล ผ่านทางแอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครอง
 (2) ใบอนุญาตขับรถดิจิทัล ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT QR Licence ของกรมการขนส่งทางบก
 (3) บัตรประจำตัวคนพิการ ผ่านทางแอปพลิเคชันบัตรคนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

การแสดงเอกสารระบุตัวตนทางดิจิทัล ต้องแสดงผ่านทางแอปพลิเคชัน ของหน่วยงานรัฐตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
 ไม่อนุญาตให้ใช้ รูปถ่าย หรือ รูปภาพที่ Capture จากหน้าจอโทรศัพท์ (บางสนามบินที่มีเครื่องแสกนสามารถใช้ได้)

ที่มา https://www.caat.or.th/th


เขียนโดย : น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : siribenjarut.h@mhesi.go.th