กาแฟ ใส่ VS ไม่ใส่ น้ำตาล แบบไหน ดื่มแล้วลดอัตราการตายได้  78

คำสำคัญ : คลินิก,หมู่บ้าน,  อว  ส่วนหน้า  

เอาใจสายเข้ม การดื่มกาแฟอาจลดอัตราการตายได้

กาแฟเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตสำหรับหลายท่าน การดื่มกาแฟซัก 2 drinks นอกจากจะตื่นตัวแล้วอาจจะดีต่อสุขภาพอีกด้วย

การศึกษา prospective cohort ในสหราชอาณาจักร ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากประชากรกว่า 171,616 ราย ที่ไม่มีโรคทางหัวใจ

และหลอดเลือดหรือมะเร็ง หลังจากติดตามผลนาน 7 ปี พบว่า ผู้ที่ดื่มกาแฟทั้งที่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลมีอัตราการตาย (all-cause mortality)

ลดลงอย่างมีนัยสำคัญแบบ U-shape เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี cox-proportional hazard ซึ่งควบคุมตัวแปรกวนอื่น ๆ

การศึกษานี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ช่วงตามจำนวน drink คือ (0 - 1.5, >1.5 - 2.5, >2.5 - 3.5, >3.5 - 4.5, and >4.5 drinks ต่อวัน

 

พบว่า กลุ่มที่ดื่มกาแฟไม่ใส่น้ำตาลในทุกช่วงของจำนวน drink ต่อวัน มีผลลดอัตราการตายได้ ในขณะที่ ในกลุ่มที่ดื่มกาแฟใส่น้ำตาลพบนัยสำคัญเพียงในบางช่วงเท่านั้น

 สำหรับกลุ่มที่ดื่มกาแฟใส่น้ำตาลเทียม ผลการศึกษาไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด

หมายเหตุ การศึกษานี้ไม่รายงาน p value เนื่องจากนัยสำคัญสามารถพิจารณาได้จาก 95%CI

ถึงแม้จะพบนัยสำคัญทางสถิติในทั้งสองกลุ่มทั้งการดื่มกาแฟแบบใส่และไม่ใส่น้ำตาล แต่จากข้อสรุปเบื้องต้นพบว่ากลุ่มที่ดื่มกาแฟไม่ใส่น้ำตาลพบนัยสำคัญของการลดอัตราการตายในทุกช่วง

ซึ่งในผู้ดื่มกาแฟใส่น้ำตาลพบนัยสำคัญในกลุ่ม 1.5 – 3.5 drinks เท่านั้น และมี hazard ratio สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ใส่น้ำตาล ยกเว้นช่วง 1.5 -2.5 drink

Original paper

Liu D, Li Z-H, Shen D, Zhang P-D, Song W-Q, Zhang W-T, et al. Association of Sugar-Sweetened, Artificially Sweetened, and Unsweetened Coffee Consumption With All-Cause and Cause-Specific Mortality. Annals of Internal Medicine. 2022.


เขียนโดย : น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : siribenjarut.h@mhesi.go.th

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ 

เขียนโดย นางคัทลียา  สุเมฆะกุล

น่าสนใจมากเลยค่ะ สงสัยจะต้องไปตามอ่านว่าเขาใช้ตัวชี้วัด hazard ratio อะไรบ้าง

เขียนโดย น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข
ขออนุญาตตอบคำถามที่ว่า เขาใช้ตัวชี้วัด hazard ratio อะไรบ้าง
คำนวณจากช่วงจำนวนการดื่มกาแฟ(แก้ว)ต่อวัน เทียบกัน ระหว่างใส่น้ำตาลและไม่ใส่น้ำตาล
ถ้า X เป็นตัวแปรต่อเนื่อง เช่น อายุ (ปี)
ถ้าได้ Hazard ratio = 1.05 หมายถึง ทุก 1 ปีที่อายุเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงต่อการเกิด event หรือ hazard เพิ่มขึ้น 5%
ถ้าได้ Hazard ratio = 0.95 หมายถึง ทุก 1 ปีที่อายุเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงต่อการเกิด event หรือ hazard ลดลง 5%
ถ้า X เป็นตัวแปร binary เช่น ใส่น้ำตาลหรือไม่ไม่ใสน้ำตาล ถ้าใส่น้ำตาล = 1 ไม่ใส่น้ำตาล = 0
ถ้าได้ Hazard ratio = 1.05 หมายถึง ใส่น้ำตาลมีความเสี่ยงมากกว่าไม่ใส่น้ำตาล 5%
ถ้าได้ Hazard ratio = 0.95 หมายถึง ใส่น้ำตาลมีความเสี่ยงน้อยกว่าไม่ใส่น้ำตาล 5%
 
เขียนโดย น.ส.ศิริเบญจารัตน์  ฮาวต่อมแก้ว
ขออนุญาตตอบคำถามที่ว่า เขาใช้ตัวชี้วัด hazard ratio อะไรบ้าง
คำนวณจากช่วงจำนวนการดื่มกาแฟ(แก้ว)ต่อวัน เทียบกัน ระหว่างใส่น้ำตาลและไม่ใส่น้ำตาล
ถ้า X เป็นตัวแปรต่อเนื่อง เช่น อายุ (ปี)
ถ้าได้ Hazard ratio = 1.05 หมายถึง ทุก 1 ปีที่อายุเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงต่อการเกิด event หรือ hazard เพิ่มขึ้น 5%
ถ้าได้ Hazard ratio = 0.95 หมายถึง ทุก 1 ปีที่อายุเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงต่อการเกิด event หรือ hazard ลดลง 5%
ถ้า X เป็นตัวแปร binary เช่น ใส่น้ำตาลหรือไม่ไม่ใสน้ำตาล ถ้าใส่น้ำตาล = 1 ไม่ใส่น้ำตาล = 0
ถ้าได้ Hazard ratio = 1.05 หมายถึง ใส่น้ำตาลมีความเสี่ยงมากกว่าไม่ใส่น้ำตาล 5%
ถ้าได้ Hazard ratio = 0.95 หมายถึง ใส่น้ำตาลมีความเสี่ยงน้อยกว่าไม่ใส่น้ำตาล 5%
 
เขียนโดย น.ส.ศิริเบญจารัตน์  ฮาวต่อมแก้ว