ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence: CoE)  208

คำสำคัญ : coe  

ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence: CoE) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปลัด อว. มีทั้งหมด 11 ศูนย์ ได้แก่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (Center of Excellence in Physics)(98)
Link : https://fb.watch/h6TztmCCpj/

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology Innovation Center)(99)
Link : https://fb.watch/h6TxCPY1QQ/

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (Center of Excellence on Petrochemical and Materials Technology : PETROMAT) (100)
Link : https://fb.watch/h6TvsanPrw/

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (ศทพ.)(101)
Link : https://fb.watch/h6Tjz2tQ3u/

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodivercity : BDC)(102)
Link : https://fb.watch/h6ThGqtV9z/

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสาร และของเสียอันตราย (ศสอ.)(103)
Link : https://fb.watch/h6TeNzbMRz/

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์(Centre of excellence in mathematics)(104)
Link : https://fb.watch/hbSuI-lgSF/


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th