คำศัพท์ ยุคดิจิทัล   91

คำสำคัญ : digital  

     ปัจจุบันการเขียนหนังสือราชการจะมีการใช้คำศัพท์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ราชบัณฑิตยสถานจึงได้มีการบัญญัติศัพท์วิชาการ (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้การเขียนถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบกับ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ให้ทางราชการและสถาบันการศึกษาใช้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นมาตรฐานสำหรับใช้ในการเขียนหนังสือไทยให้เป็นระเบียบเดียวกัน ตัวอย่างคำศัพท์ ที่ใช้กันบ่อย ๆ ได้แก่

Application      แอปพลิเคชัน                   

Blog                บล็อก

Browser          เบราว์เซอร์

Click                คลิก

Clip                  คลิป

Cloud              คลาวด์

Comment       คอมเมนต์

Computer       คอมพิวเตอร์

Courseware    คอร์สแวร์

Cyberspace    ไซเบอร์สเปซ

Desktop          เดสก์ท็อป

Digital             ดิจิทัล

Download       ดาวน์โหลด

Facebook       เฟซบุ๊ก

Freeware        ฟรีแวร์

Graphic          กราฟิก

Hardware        ฮาร์ดแวร์

Home page     โฮมเพจ

Hub                 ฮับ

Internet           อินเทอร์เน็ต

Intranet           อินทราเน็ต

Link                ลิงก์

Online            ออนไลน์

Platform         แพลตฟอร์ม

Program         โปรแกรม

Upload           อัปโหลด

Web page      เว็บเพจ

Wifi                วายฟาย

E-Book          อีบุ๊ก  (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

E-Commerce อีคอมเมิร์ซ  (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

E-Learning    อีเลิร์นนิง (การเรียนอิเล็กทรอนิกส์)

E-mail           อีเมล  (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)

 

ที่มา : (2559) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, ศัพท์บัญญัติวิชาการ, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการใช้ตัวสะกด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556


เขียนโดย : นางพงศ์ภรณ์  วิลเฮลมี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : phongporn.w@mhesi.go.th

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆค่ะ 

เขียนโดย นางคัทลียา  สุเมฆะกุล