กรอบความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง Lancang - Mekong Cooperation: MLC  102

คำสำคัญ : MLC  ล้านช้าง  แม่โขง    แหล่งทุน    Lancang    Mekong    

เป็นข้อริเริ่มของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมี ความร่วมมือ 3 เสาหลัก ได้แก่

(1) การเมืองและความมั่นคง

(2) เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(3) สังคมและวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน

5สาขาความร่วมมือสำคัญ ได้แก่

(1) ความเชื่อมโยง

(2) ศักยภาพในการผลิต

(3) เศรษฐกิจ ข้ามพรมแดน

(4) ทรัพยากรน้ำ

(5) การเกษตรและการขจัดความยากจน

โดยมีกลไกในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันของประเทศสมาชิกในกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตในอนุภูมิภาค และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง คือ กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (MLC Special Fund: MLCSF) กองทุนพิเศษฯมีมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จัดตั้งโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก โดยมีข้อกำหนดในการของบประมาณโครงการมูลค่าไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ/โครงการ โดยในปัจจุบัน มีการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษดังกล่าว

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2566ข้อเสนอโครงการฯ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้าเนินงานจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างแล้ว เป็นจ้านวนทั้งสิ้น 34

โครงการ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 322.6ล้านบาท* ดังนี้

o ปี พ.ศ. 2561จ้านวน 2โครงการ (รวมวงเงิน 4,160,000 RMB ≈ 20.8ล้านบาท)

o ปี พ.ศ. 2563จ้านวน 4โครงการ (รวมวงเงิน 1,436,576 USD ≈ 50.3ล้านบาท)

o ปี พ.ศ. 2564จ้านวน 7โครงการ (รวมวงเงิน 2,396,800 USD ≈ 83.8ล้านบาท)

o ปี พ.ศ. 2565จ้านวน 8โครงการ (รวมวงเงิน 1,957,800 USD ≈ 68.5ล้านบาท)

o ปี พ.ศ. 2566 จ้านวน 13 โครงการ (รวมวงเงิน 2,834,101 USD ≈ 99.2 ล้านบาท)

  


เขียนโดย : นายเมธี  ลิมนิยกุล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : mathee@most.go.th

กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (MLC Special Fund: MLCSF) เป็นกรอบความร่วมมือการดำเนินงานของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งประกอบด้วยประเทศ CLMVT แล้ว และมีประเทศจีนเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณความร่วมมือ ในกรณีที่ไทยต้องการส่งเสริมกรอบความร่วมมือดังกล่าว เพื่อผลักดันงานด้าน อววน. ในการพัฒนาความร่วมมือดังกล่าว เราสามารถสร้างความร่วมมือกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก เพื่อมาช่วยพัฒนาในกลุ่มประเทศ CLMVT ได้ด้วยหรือไม่ครับ

เขียนโดย นายเรืองเดช  ฟักเถื่อน

สามารถทำได้ครับ 

ซึ่งโครงการที่สามารถยื่นขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างต้องมี ลักษณะ ดังนี้

1 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

2 สอดคล้องกับปฏิญญาระดับผู้นาของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (เช่น ปฏิญญาซานย่า ปฏิญญาพนมเปญและปฏิญญาเวียงจันทน์) แถลงข่าวร่วม แถลงการณ์ร่วม และข้อริเริ่มของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ตลอดจนแผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

3 โครงการในสาขาที่จะได้รับการพิจารณาเป็นลาดับต้น ได้แก่

 (1) การพัฒนากลไกในกรอบกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

 (2) การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 (3) การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 (4) สังคมและวัฒนธรรม

 (5) ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

4 เป็นโครงการพหุภาคีที่ประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างทั้งหมดหรือประเทศสมาชิกส่วนมากได้ประโยชน์ โดยเฉพาะโครงการที่เป็นการยื่นขอรับทุนร่วมกันของประเทศสมาชิก หรือเป็นโครงการที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะทางานเฉพาะด้านของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

5 เป็นโครงการที่สามารถทาได้จริงและมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

6 เป็นโครงการที่มีส่วนประกอบของกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลงานและการส่งเสริม การทูตสาธารณะ เพื่อสร้างเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

เขียนโดย นายเมธี  ลิมนิยกุล