โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วย ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570 นำร่องระยะที่ 1 จำนวน 20 จังหวัด  122

คำสำคัญ : อว.ส่วนหน้า  แผนพัฒนาจังหวัดปี68-70    

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ดำเนินโครงการ “การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570” ในพื้นที่นำร่องระยะที่ 1 จำนวน 20 จังหวัด ได้แก่

 

โดยมี อว.ส่วนหน้า เป็นหน่วยดำเนินการในการจัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด เพื่อจัดทำชุดข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเชิงบูรณาการฯ ที่มี Impact ในระดับพื้นที่ ที่สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และสามารถผลักดันเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้ โดยบูรณาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานในสังกัด อว. หน่วยงานจังหวัดหรือหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัดและชุมชนท้องถิ่น

ภาคเหนือ 5 จังหวัด

1. จังหวัดพะเยา            โดย      อว.ส่วนหน้าจังหวัดพะเยา            มหาวิทยาลัยพะเยา

2. จังหวัดสุโขทัย           โดย      อว.ส่วนหน้าจังหวัดสุโขทัย          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

3. จังหวัดเชียงราย          โดย      อว.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงราย        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4. จังหวัดพิษณุโลก        โดย      อว.ส่วนหน้าจังหวัดพิษณุโลก       มหาวิทยาลัยนเรศวร

5. จังหวัดกำแพงเพชร     โดย      อว.ส่วนหน้าจังหวัดกำแพงเพชร   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด

1. จังหวัดอำนาจเจริญ    โดย      อว.ส่วนหน้าจังหวัดอำนาจเจริญ   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

2. จังหวัดสกลนคร         โดย      อว.ส่วนหน้าจังหวัดสกลนคร        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3. จังหวัดบุรีรัมย์            โดย      อว.ส่วนหน้าจังหวัดบุรีรัมย์           มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

4. จังหวัดเลย                โดย      อว.ส่วนหน้าจังหวัดเลย                มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

5. จังหวัดอุบลราชธานี    โดย      อว.ส่วนหน้าจังหวัดอุบลราชธานี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ภาคกลาง 3 จังหวัด

1. จังหวัดราชบุรี            โดย      อว.ส่วนหน้าจังหวัดราชบุรี             มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2. จังหวัดสมุทรปราการ  โดย      อว.ส่วนหน้าจังหวัดสมุทรปราการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

3. จังหวัดสมุทรสงคราม  โดย      อว.ส่วนหน้าจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

 

ภาคตะวันออก 3 จังหวัด

1. จังหวัดฉะเชิงเทรา     โดย      อว.ส่วนหน้าจังหวัดฉะเชิงเทรา     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2. จังหวัดจันทบุรี          โดย      อว.ส่วนหน้าจังหวัดจันทบุรี           มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

3. จังหวัดชลบุรี            โดย      อว.ส่วนหน้าจังหวัดชลบุรี              มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ภาคใต้ 4 จังหวัด                  

1. จังหวัดสงขลา               โดย      อว.ส่วนหน้าจังหวัดสงขลา               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. จังหวัดกระบี่                  โดย      อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่                  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดย      อว.ส่วนหน้าจังหวัดนครศรีธรรมราช   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4. จังหวัดชุมพร                 โดย      อว.ส่วนหน้าจังหวัดชุมพร                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร


เขียนโดย : มัชฌิมา  นันทรัตน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : -

โครงการนี้ ถือว่าเป็นโครงการนำร่อง เพื่อผลักดันให้ อว.ส่วนหน้า เข้าร่วมบูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด โดยการร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อนำ ววน. เข้าพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นโครงการ ที่พบว่ามีหลายจังหวัดที่เกิดการดำเนินงานร่วมกับพื้นที่อย่างจริงจังแล้ว ....ยังคงรอให้มี เฟส ต่อไปขยายสู่ 76 จังหวัดนะคะ

เขียนโดย น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย

เฟสต่อไปมีแน่นอนค่ะ โดยจะเป็นการขยายผลในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ รอติดตามได้เลยนะคะ ว่า อว.ส่วนหน้า จะร่วมขับเคลื่อนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างไรค่ะ :)

เขียนโดย มัชฌิมา  นันทรัตน์