การขับเคลื่อนงานนวัตกรรมพร้อมใช้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)   240

คำสำคัญ : คลินิก  บพท  

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ บพท. หรือ หน่วยบริหารจัดการทุนเชิงพื้นที่ กับ หัวข้อ การพัฒนากรอบการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมพร้อมใช้
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อการพัฒนาพื้นที่  นำเสนอทุนเดิม (Knowledge Stock) นวัตกรรมพร้อมใช้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ของโครงการต่าง ๆ ภายใต้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th