การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สป.อว. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  149

คำสำคัญ : ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  Online-Learning  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สป.อว. ได้ปรับแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของผู้อำนวยการกลุ่มหรือหัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติงานภายใต้กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ดังนี้

1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 ให้ประเมินจากปริมาณผลงานคุณภาพผลงาน
ความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร โดยอาจนำตัวชี้วัดรายบุคคลจากคำรับรองการปฏิบัติราชการของกอง/กลุ่ม/ศูนย์ มาใช้ในการประเมินร่วมด้วยขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกับผู้ประเมิน

2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สัดส่วนคะแนนร้อยละ 25 ให้ประเมินจากสมรรถนะหลัก ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

3) การส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ร้อยละ 5 โดยกำหนดให้ข้าราชการเข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์

การส่งเสริมการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไน์ สป.อว. ได้ริเริ่มนำมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้เป็นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 5 กำหนดให้ข้าราชการและพนักงานราชการเข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1 หลักสูตร/1รอบการประเมิน และได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการกอง โดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 5 วัดจากร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ (มีค่าเป้าหมายร้อยละ 50) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรมุ่งเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างวัฒนธรรม สป. และ สร.อว. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

ทั้งนี้ การพัฒนตนเองผ่านระบบออนไลน์ ข้าราชการ สป.อว. สามารถเรียนรู้ได้จาก ThaiMOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการของสำนักงาน ก.พ. TDGA ของสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล เป็นต้น


เขียนโดย : ดร.เอกชัย   เขื่อนมณี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : aekachai@mhesi.go.th

ขอบคุณข้อมูลดีๆ ที่คอยอัพเดต ให้ทราบกันค่ะพี่เอกกี้ 

เขียนโดย น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล

ยินดีเป็นอย่างยิ่งจ้า น้องฮ๊อบบี้

เขียนโดย ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี

การพัฒนตนเองผ่านระบบออนไลน์
ตามที่ผมได้เรียนทั้งในระบบ 
Thai MOOC Academy และ OCSC Learning Space พบว่ามีจุดหรือข้อดีข้อเสียต่างกันดังนี้

Thai MOOC Academy จะมีทั้งแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนในแต่ละบทเลย ซึ่งผมมองว่าเป็นข้อดีนะ เพราะหลังเรียนความรู้น่าจะยังแน่นสามารถตอบได้เลย น่าจะสะดวกสำหรับคนที่ไม่มีเวลามานั่งเรียนทั้งวัน วันนี้เรียน 3 บท วันพรุ่งนี้มาเรียนต่อบทที่เหลือได้ ไม่ต้องมาคอยจำเนื้อหาทั้งหมด

ส่วน OCSC Learning Space นั้นแบบทดสอบหลังเรียนจะรวบยอดไปทำในตอนท้ายที่เรียนครบทุบบทแล้ว ซึ่งถ้าไม่เรียนต่อเนื่องอาจจำเนื้อหาได้ไม่หมด แต่มีข้อดีคือ แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เหมือนกัน ดังนั้น ถ้าจำแบบทดสอบก่อนเรียนได้และไปทบทวนตอนที่เรียนในแต่ละบท ก็จะง่ายในการทำแบบทดสอบหลังเรียนครับ

เขียนโดย นายชุมพล  เยาวภา