เทคโนโลยีพลาสม่าสิ่งทอ: โอกาสหรืออุปสรรคสำหรับโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน  75

คำสำคัญ : กปว.  สิ่งทอ  นาโน  

 

http://www.clinictech.ops.go.th/online/cmo/filemanager/1379/files/Textiles%20Plasma%20Technology.pdf


เขียนโดย : นายชุมพล  เยาวภา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : chumpon@mhesi.go.th