การเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์ ความรู้ทางด้านนิวเคลียร์และรังสีระดับชาติ   82

คำสำคัญ : nuclear  สมาคม  นิวเคลียร์  
ผลงานของสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
IAEA-Expert Mission: Strengthening National Networks for Human Resource and Knowledge Development (HRKD)
 
 
 

เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th