ความสำคัญของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ NSTIS  144

คำสำคัญ : nstis  scipark  stdb  เครื่องมือ  โรงงาน  

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ National Science and Technology Information System :NSTIS

นำเข้าข้อมูลโครงสร้างพี้นฐานด้าน ววน. ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th

ระบบนี้จะเป็นหัวใจของ ววน. ในอนาคต

เขียนโดย นายชาญวิทย์  ตรีเดช

โรงงานต้นแบบ Food Fabrication Pilot Plant มีข้อมูลอยู่ในระบบ NSTIS หรือ STDB และสามารถยังมีข้อมูลโรงงานต้นแบบอีกมากกว่า 50 โรง รวมถึงมีข้อมูลห้องปฏิบัติการมากกว่า 1500 ห้อง และสามารถจองใช้เครื่องมือผ่านระบบได้ 

หากกระทรวงสามารถรวบรวมโครงสร้างพื้นฐานไว้ในฐานข้อมูลเดียวกีนได้ จะสามารถช่วยผู้ประกอบการ และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการประเทศได้อีกด้วย หากเป็นไปได้ ควรมีนโยบายที่สนับสนุนให้นำเข้าข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลในระบบ อีกด้วย

เขียนโดย วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ