รายงานการประเมินผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ ของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund)  81

คำสำคัญ : fund  สกสว.  ประเมิน  evaluation  

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ ของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การปฏิรูประบบวิจัยในประเทศไทยทำให้เกิดกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ทำ หน้าที่จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการติดตามและ ประเมินผลเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ที่จะสะท้อนถึงความคุ้มค่าของแผนและผลที่เกิดขึ้นจากการลงทุนงบประมาณวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ จึงได้เกิดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและ นวัตกรรม ขึ้นตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ลงนาม คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ 8/2562 เรื่องแต่งตั้งประธาน กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 และในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง สำนักติดตามและประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทำ หน้าที่เป็นเลขานุการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ (รายละเอียดแผนภาพที่ 1) โดยหนึ่งในอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดนี้ คือ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน

อ่่านสรุปผลการประเมิน...


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th